Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy wbet sbobet casino malaysia sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots qtech playtech like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/

HỎI ĐÁP

Cân đối ngân sách nhà nước là gì

Hãy cùng tìm hiểu về Kết dư ngân sách địa phương là gì qua bài viết dưới đây!

1. Ngân sách địa phương là gì?

Ngân sách địa phương là phạm trù kinh tế liên quan đến thu chi của chính quyền địa phương. Ngân sách địa phương là nguồn lực để chính quyền địa phương thực hiện chức năng, nhiệm vụ chi phối, điều tiết các hoạt động xã hội khác, thúc đẩy phát triển kinh tế quốc dân cùng với phát triển kinh tế đất nước.

Bạn đang xem: Cân đối ngân sách nhà nước là gì

Theo Điều 13, Điều 4 “Luật NSNN” 2015, NSĐP là phân cấp các khoản thu của NSĐP cho địa phương thụ hưởng, số bổ sung từ NSTW cho NSĐP, giảm thu NSĐP và chi ngân sách nhà nước ở cấp địa phương thuộc nhiệm vụ chi.

Bản chất của ngân sách địa phương là quá trình tạo lập, phân bổ và sử dụng các quỹ công có lợi ích kinh tế giữa chính quyền địa phương và chính quyền trung ương, giữa chính quyền địa phương với các chủ thể khác như tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình, giữa các cá nhân trong nước và nước ngoài, chính quyền địa phương các cấp.

2. Cân đối ngân sách là gì?

Cân đối ngân sách được tính cho năm ngân sách trên cơ sở tổng thu ngân sách bằng tổng chi ngân sách. Nếu tổng thu ngân sách lớn hơn tổng chi ngân sách thì gọi là thặng dư ngân sách, ngược lại nếu tổng thu ngân sách nhỏ hơn tổng chi ngân sách thì gọi là thâm hụt ngân sách hoặc bội chi ngân sách. Thâm hụt ngân sách là tình trạng phổ biến ở hầu hết các nước trên thế giới và ở Việt Nam.

Ở Việt Nam, theo tinh thần của luật ngân sách, cân đối ngân sách được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

– Tổng thu từ thuế, phí và lệ phí phải lớn hơn tổng chi thường xuyên và góp phần tăng tích luỹ cho đầu tư phát triển.

Trường hợp bội chi ngân sách quốc gia thì số bội chi phải nhỏ hơn số chi đầu tư phát triển để cân đối ngân sách.

Tham khảo: Mệt bủn rủn tay chân là bệnh gì

Vay bù đắp bội chi ngân sách phải bảo đảm nguyên tắc: không cho tiêu dùng, chỉ cho đầu tư phát triển, phải có phương án thu hồi vốn vay, bảo đảm cân đối ngân sách, chủ động trả nợ đến hạn.

– Nguyên tắc cân đối NSĐP: Tổng chi không vượt quá thu. Trường hợp trong phạm vi khả năng của ngân sách cấp tỉnh nhưng vượt quá khả năng cân đối của ngân sách cấp tỉnh thì được huy động vốn đầu tư trong nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngân sách cấp tỉnh phải tự cân đối để chủ động trả nợ đến hạn.

Vay nợ trong nước được thực hiện dưới hình thức phát hành trái phiếu kho bạc (đối với ngân sách trung ương) hoặc trái phiếu công trình (đối với ngân sách địa phương), quy mô và thời điểm phát hành trái phiếu do Bộ Tài chính quy định. Các khoản vay nợ xử lý bội số chỉ được đưa vào cân đối ngân sách, là khoản thu của ngân sách các cấp.

Thu Cân đối Ngân Sách địa Phương Là Gì Thu cân đối ngân sách địa phương là gì

3. Thu ngân sách địa phương

Sau đây là những đặc điểm của thu nhập địa phương:

 • Các nguồn thu của địa phương thể hiện quyền lực chính trị của các cơ quan chính quyền địa phương.
 • Hầu hết thu nhập là bắt buộc và chính quyền địa phương không chịu trách nhiệm hoàn trả trực tiếp cho người trả tiền.

  • Thu ngân sách địa phương có quan hệ mật thiết với điều kiện kinh tế của địa phương.
  • Kinh tế là điều kiện cơ bản, là tiền đề quyết định của thu nhập. Nguồn thu chủ yếu của ngân sách địa phương là từ giá trị sản phẩm thặng dư của xã hội, được hình thành chủ yếu thông qua quá trình phân phối lại, trong đó thuế là hình thức thu phổ biến. Khi có nhiều yếu tố như phát triển kinh tế, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp tham gia thị trường thì nguồn thu lớn nhất là thuế của chính quyền địa phương và ngược lại.

   • Nguồn thu của địa phương bao gồm nhiều loại thu, nhưng chủ yếu là từ thuế, phí và lệ phí. Thuế là một khoản thu bắt buộc (bắt buộc). Với sự phát triển của xã hội, thuế không chỉ là công cụ để nhà nước huy động các nguồn lực tài chính mà còn là công cụ để nhà nước điều tiết, phân phối lại và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Văn bản pháp lý cao nhất về thuế là luật thuế do Quốc hội ban hành, cơ quan hành pháp có thẩm quyền sẽ ban hành văn bản hướng dẫn thi hành, cấp địa phương tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách thuế.
   • 4. Xác định khung cân đối ngân sách địa phương

    Theo quy định tại Điều 8 điểm d Nghị định số 45/2017/nĐ-cp quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch ngân sách nhà nước 03 năm tài chính và xác định khung cân đối ngân sách địa phương, bao gồm:

    Thu NSĐP và thu cân đối NSĐP, bao gồm tổng số thu; số thu và cơ cấu theo thu nội địa, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu; các yếu tố tác động đến thu NSĐP và huy động ngân sách địa phương Chính sách thu và giải pháp quản lý;

    Tham khảo: Hồ sơ xin việc văn hoá là gì

    Chi ngân sách địa phương, bao gồm: tổng số chi; số lượng và cơ cấu các khoản chi theo đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi trả nợ và lãi vay; các yếu tố tác động đến chính sách, mục tiêu chi ngân sách địa phương và các giải pháp quản lý để bảo đảm cơ cấu chi hợp lý và bền vững, Nâng cao hiệu quả chi ngân sách địa phương;

    Cân đối ngân sách địa phương: bội chi, bội chi NSĐP; tổng mức cho vay của NSĐP, bao gồm cả vay bội chi và vay để trả nợ gốc NSĐP; giải pháp bảo đảm an toàn, bền vững NSĐP.

    Xem thêm: Phân tích Nguyên tắc Cân đối Ngân sách Nhà nước hiện hành

    5. Câu hỏi thường gặp

    Vai trò của ngân sách địa phương là gì?

    Chính quyền địa phương chủ yếu sử dụng ngân sách địa phương để duy trì thiết chế chính quyền địa phương và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ngân sách địa phương có các chức năng sau:

    • Duy trì sự tồn tại và hoạt động của các cơ quan chính quyền địa phương
    • Đảm bảo thực hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương
    • Tác động đến ổn định tài chính quốc gia và phát triển bền vững
    • Các khoản thu của ngân sách địa phương là gì?

     • 100% nguồn thu NSĐP, đặc biệt Điều 37 khoản 1 Luật NSNN
     • Theo Điều 35(2) Luật Ngân sách Nhà nước 2015, các khoản thu được phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo tỷ lệ phần trăm (%).
     • Thu nhập bổ sung cân đối ngân sách, thu bổ sung có mục tiêu cho ngân sách trung ương.
     • Kết chuyển nguồn thu NSĐP năm trước.
     • Những yếu tố nào ảnh hưởng đến thu ngân sách địa phương?

      Thu NSĐP chịu tác động của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, nhưng các yếu tố chính bao gồm: chính sách pháp luật về thu và phân cấp quản lý nguồn thu; tiềm năng tài nguyên; tỷ suất lợi nhuận; khả năng bù đắp chi phí của chính quyền địa phương; Tổng sản phẩm; tổ chức cơ sở vật chất tiếp nhận; trình độ, đạo đức của cán bộ, công chức tiếp nhận; đối tượng chi trả; kiểm tra, giám sát và xử phạt.

      Đây là một số thông tin chi tiết về cân đối ngân sách địa phương là gì. Hi vọng những thông tin acc cung cấp sẽ giúp các bạn hiểu thêm về các vấn đề trên. Nếu bạn cần tư vấn pháp luật hoặc sử dụng các dịch vụ pháp lý khác của acc law firm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng. acc cam kết giúp bạn có được trải nghiệm tốt nhất có thể với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình. Chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn về mặt pháp lý.

      gmail: onlineaz@gmail.com

      Website: accgroup.vn

      Xem thêm: ZIP code Hồ Chí Minh là gì? Bảng mã ZIP code HCM cập nhật đầy đủ nhất

Vậy là đến đây bài viết về Cân đối ngân sách nhà nước là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button