HỎI ĐÁP

Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc của Đảng ngày 25/11/1945 – Báo Hải Quân Việt Nam

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố nền độc lập của dân tộc Việt Nam trước cả nước và thế giới.

Cách mạng Tháng Tám thắng lợi đã đem lại cho cách mạng Việt Nam một địa vị và sức mạnh mới. Đảng ta đã chuyển từ đảng bất hợp pháp thành đảng cầm quyền, nhân dân được giải phóng khỏi ách nô lệ, làm chủ đất nước.

Bạn đang xem: Kháng chiến kiến quốc nghĩa là gì

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, ngày 2 tháng 9 năm 1945. (Nguồn: Internet)

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới thành lập phải đối mặt với những khó khăn, thách thức tưởng như không thể vượt qua, thù trong, giặc ngoài và những khó khăn về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội … mà chế độ thực dân, phong kiến ​​để lại. Nước ta vẫn bị các chính quyền đế quốc và phản động trong khu vực bao vây. Nhân dân ta chưa nhận được sự giúp đỡ trực tiếp của các nước xã hội chủ nghĩa và các lực lượng tiến bộ trên thế giới.

Nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu bị chiến tranh tàn phá. Nạn đói năm 1945 đã giết chết 2 triệu người, sau đó là lũ lụt và hạn hán kéo dài khiến 50% diện tích đất bị bỏ hoang. Sản xuất nông nghiệp đình trệ. Tài chính cạn kiệt, ngân khố trống rỗng, Ngân hàng Đông Dương vẫn nằm trong tay vốn điều lệ.

Trình độ văn hóa của người dân còn thấp, 90% dân số không biết chữ. Ở phía Bắc, 200.000 quân tràn qua biên giới trên diện rộng, sau đó là chiến tranh Việt Nam và chiến tranh Việt Nam, ở một số nơi, chính quyền phản động được thành lập để cướp, giết, chống lại chính quyền cách mạng. Ở phía Nam, quân đội Anh được kéo vào nước ta với danh nghĩa quân Đồng minh để tiếp tay cho thực dân Pháp xâm lược nước ta lần thứ hai. “Tổ quốc lâm nguy! Vận mệnh đất nước như ngàn cân treo sợi tóc!”.

Trước tình hình đó, ngày 25 tháng 11 năm 1945, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị kháng chiến thành lập nhà nước.

XEM THÊM:  định giá chắt lọc thị trường là gì

Theo đánh giá tình hình chủ quan, khách quan, tình hình địch và ta, Chỉ thị chỉ rõ cách mạng Đông Dương lúc này vẫn là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Đang tiến hành, chưa hết đâu vì nước nhà chưa được độc lập hoàn toàn.

Nhiệm vụ cứu nước của giai cấp vô sản chưa hoàn thành. Giai cấp vô sản cũng phải hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng này với lòng nhiệt tình và quyết tâm. Khẩu hiệu vẫn là “Quốc gia trên hết”. Quốc gia trên hết “.

Chỉ thị xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương lúc này là thực dân Pháp xâm lược, ngọn lửa đấu tranh phải dồn vào chúng.

Tham khảo: Chửi thề bằng tiếng Anh

Chiến lược của chúng tôi lúc này là xây dựng mặt trận thống nhất dân tộc chống thực dân Pháp. Mở rộng Việt Nam bao gồm mọi tầng lớp nhân dân (chú trọng vận động địa chủ, phong kiến ​​và công giáo …).

Mặt trận thống nhất Việt Nam-Myanmar-Lào chống thực dân Pháp xâm lược. Kiên quyết giành độc lập – tự do – hạnh phúc dân tộc. Độc lập về chính trị, thực hiện dân chủ cộng hòa, nâng cao đời sống nhân dân.

Chỉ thị cũng đặt ra những nhiệm vụ cấp bách của nhân dân Đông Dương đối với cách mạng thế giới, đó là đấu tranh thực hiện đầy đủ Hiến chương Mỹ, ủng hộ Liên Xô, xây dựng hòa bình thế giới, mở rộng dân chủ, giải phóng các dân tộc thuộc địa. . Đối với cách mạng Việt Nam, một nhiệm vụ cấp bách và cần thiết là củng cố chính quyền chống thực dân Pháp xâm lược, dẹp nội loạn, nâng cao đời sống nhân dân.

Nhiệm vụ đầu tiên trong số những nhiệm vụ này là củng cố chính phủ. Để tăng cường sức mạnh của chính quyền cách mạng và thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ “kháng chiến” và “kiến quốc”, Chỉ thị đề ra những biện pháp thực hiện toàn diện, cơ bản.

Các vấn đề đối nội: Một mặt, nó thúc đẩy việc thành lập Quốc hội, quy định hiến pháp và bầu ra một chính phủ chính thức.

Về quân sự: Động viên toàn dân, kiên trì kháng chiến, tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến lâu dài; kết hợp chiến thuật du kích và bất hợp tác đến cực điểm.

XEM THÊM:  Nguyên nhân và triệu chứng của bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung diện rộng

Đối với ngoại giao: nắm vững nguyên tắc thêm bạn, bớt thù, chứng tỏ sức mạnh; tuân thủ chính sách đối ngoại “bình đẳng và tương trợ”. Về thế giới quan, Trung Quốc và Việt Nam vốn vẫn chủ trương quan hệ hữu nghị, coi Hoa kiều là quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất. Vì lợi ích của Đạo pháp, thực hiện độc lập chính trị và nhượng bộ kinh tế.

Về tuyên truyền: Kêu gọi đoàn kết chống thực dân Pháp. Phản đối ly khai, nhưng phản đối sự đoàn kết vô kỷ luật với các thế lực phản quốc; chống lại mọi âm mưu phá hoại và ly khai của quân Trotskyit, Đại Việt và Việt Nam Quốc dân Đảng, nâng cao niềm tin của dân tộc vào thắng lợi cuối cùng, kích động lòng căm thù thực dân Pháp, tránh “quốc xu hướng “thay đổi”. chống thực dân Pháp. Không tấn công nhân dân Pháp, chỉ thực dân Pháp xâm lược.

Về kinh tế và tài chính: Mở lại các nhà máy bị bỏ hoang ở Nhật Bản; khai thác mỏ, cho phép khu vực tư nhân tài trợ cho hoạt động của các nhà máy và mỏ đó; khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cổ phần và tham gia xây dựng đất nước . Tiến hành khuyến nông, tu bổ đê điều, lập ngân hàng quốc gia, phát hành tiền giấy, ấn định lại thuế suất, lập ngân sách quốc gia, khu vực và tỉnh.

Xem thêm: Lá ổi có tác dụng gì cho tóc

Về Cứu tế: Kêu gọi đồng bào ái quốc, lập quỹ cứu trợ thiên tai, lập kho thóc cứu trợ thiên tai, tổ chức “cơm niêu”… vận động thanh niên nam nữ tổ chức “nhóm cứu đói” vì “thiên tai. cứu tế “và” ra quân xóa đói “để trồng trọt cho người nghèo làm công ăn lương, hoặc quyên góp vào quỹ cứu trợ, tổ chức tiếp tế, mua gạo của người giàu để bán cho người nghèo. Đưa gạo từ nơi thừa sang nơi thiếu với giá thấp hơn …

Về văn hóa: Tổ chức phổ cập giáo dục, tích cực xóa mù chữ, mở trường đại học, phổ thông, cải cách học tập, xóa bỏ dạy học nhồi nhét, phát huy văn hóa cứu quốc, xây dựng nền văn hóa mới theo ba nguyên tắc khoa học, bình dân, văn minh.

XEM THÊM:  Quản lý sản xuất: mô tả công việc, kỹ năng và việc làm

Khóa học phổ biến về học thuật (Nguồn: Internet)

Chỉ thị nhấn mạnh: Để thực hiện được những nhiệm vụ trên, Đảng và Mặt trận Việt Nam phải được củng cố và phát triển.

Đối với đảng, cần duy trì hệ thống tổ chức bí mật, nửa công khai của đảng, bồi dưỡng thêm đội ngũ đảng viên, đặc biệt chú trọng mở rộng cơ sở doanh nghiệp của đảng, để sự phát triển của đảng theo kịp phát triển công nhân cứu quốc; duy trì hoạt động của đảng; thành lập tổ chức công đoàn ở các cơ quan hành chính và đoàn thể; thành lập hệ thống tổ chức đảng trong quân đội …

Về Mặt trận Việt Nam, phát triển các đoàn thể cứu quốc. Thống nhất các tổ chức này ra toàn quốc, toàn quốc; sửa đổi hiến pháp của Tổ chức Cứu quốc cho thích ứng với tình hình mới; mở rộng Mặt trận Việt Nam, thành lập Tổ chức Cứu quốc mới, giải quyết mâu thuẫn giữa Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban Việt Nam. ; củng cố sự lãnh đạo của Đảng đối với mặt trận thống nhất Việt Nam Mặt trận Campuchia cũ chống thực dân Pháp xâm lược.

Chỉ thị cũng đề ra các biện pháp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến giành chính quyền, kháng chiến ở miền Nam, chống giặc đói, tổng tuyển cử …

Chỉ thị của Trung ương Đảng về Toàn quốc kháng chiến ngày 25-11-1945 là chương trình hành động trực tiếp của Đảng và nhân dân ta. Chỉ thị đã giải quyết kịp thời những vấn đề lớn về chỉ đạo chiến lược, thủ đoạn cách mạng trong thời kỳ cầm quyền mới, giúp đất nước khắc phục tình trạng “giựt mình”.

Nhờ những chủ trương đúng đắn, sáng suốt và nhiều quyết sách kịp thời của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Việt Nam đã vượt qua thử thách hiểm nghèo, dùng mọi thời bình quý báu để tích lũy sức lực, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.

pv (tổng hợp)

Xem thêm: Ba ba bò vào nhà là điềm gì

Vậy là đến đây bài viết về Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc của Đảng ngày 25/11/1945 – Báo Hải Quân Việt Nam đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button