HỎI ĐÁP

Bàn về khái niệm đời sống văn hóa và môi trường văn hóa – smot

Ngày 6 tháng 12 năm 2015 | 2:16

Tóm tắt: Bài báo đưa ra khái niệm, văn hóa và môi trường văn hóa của thời đại và các thuật ngữ đời sống xuất hiện qua việc phân tích các văn bản chỉ đạo của đảng và ý kiến ​​của một số nhà nghiên cứu. Nội dung của môi trường văn hóa rộng hơn đời sống văn hóa. Đời sống văn hóa là những điều kiện và hành vi văn hóa của con người nảy sinh từ nhu cầu của từng hoàn cảnh sống cụ thể. Môi trường văn hóa đề cao vai trò tích cực của con người trong mối quan hệ của họ với môi trường tự nhiên và xã hội. Việc xây dựng đời sống văn hóa là trung tâm và nhiệm vụ quan trọng của chiến lược xây dựng môi trường văn hóa. Môi trường văn hóa bao gồm văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể, môi trường tự nhiên, đặc biệt là con người trong văn hóa.

Bạn đang xem: Lối sống có văn hóa là gì

Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu văn hóa đã đề cập đến cụm từ đời sống văn hóa và môi trường văn hóa trong nhiều bài báo. Ý nghĩa của hai cụm từ trên là một vấn đề cần có sự hiểu biết thống nhất, đồng thời làm rõ sự khác biệt giữa hai thuật ngữ trên nhằm thúc đẩy ý thức và hành động xây dựng đời sống văn hóa ở các địa phương. diện tích. Phòng ban.

Đời sống văn hóa là một thuật ngữ mới được sử dụng rộng rãi ở nước tôi trong những năm 1980 và 1990. Tiền thân của cụm từ này là cụm từ new life Tiêu đề bài viết dưới dạng hỏi đáp. Hoàn cảnh ra đời của câu này là dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước ta vùng lên thực hiện Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lật đổ thực dân Pháp và giai cấp phong kiến ​​thống trị, nắm chính quyền về tay. của người dân. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945). Sau đó, Chính phủ nhân dân non trẻ bắt tay vào công cuộc kiến ​​quốc và kháng chiến, đánh đuổi thực dân Pháp trở lại Việt Nam. Lúc bấy giờ, ưu tiên hàng đầu của văn hóa là xóa dốt, động viên toàn dân tăng gia sản xuất, cần cù, tiết kiệm, chống giặc đói, phát huy tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm, xây dựng đạo đức cách mạng. Người dân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn, bản, đơn vị công tác. Đây là công việc mới dưới sự lãnh đạo của đảng, chưa từng có trong các giai đoạn lịch sử trước đây nên gọi là xây dựng đời sống mới. Đoạn mở đầu của bài viết xác định mục đích và nội dung của cuộc sống mới, bao gồm:

Một là thái độ ứng xử hợp tình, hợp lý trong cuộc sống của con người: “Sống mới không phải là bỏ tất cả những gì cũ, không có gì là mới, cũ là xấu, phải bỏ đi. .. Cái cũ không xấu., Nhưng nhiều điều bất tiện phải sửa chữa cho hợp lý … Cái cũ là tốt và phải phát triển thêm … Cái mới là tốt và phải được hoàn thiện … ”[1].

Thứ hai, gắn văn hóa với lao động sản xuất: “Làm thế nào để đời sống vật chất và con người của chúng ta ngày càng đầy đủ hơn”.

Thứ ba, gắn kết văn hóa với xây dựng đời sống tinh thần làm cho con người chúng ta “hạnh phúc hơn về mặt tinh thần”.

Bốn là, xây dựng đạo đức mới: “Rèn luyện đạo đức cách mạng: cần – kiệm – liêm – chính”.

Thứ năm là xây dựng lối sống mới: “Trước hết, bạn phải thay đổi cách ăn, mặc, sinh hoạt, đi lại và làm việc”.

Trong điều kiện trình độ dân trí của nhân dân ta còn thấp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay từ “văn hóa” bằng từ “mới” để mọi người dễ hiểu về xây dựng đời sống văn hóa. “Đời sống mới” có thể nói là bài báo đầu tiên ra đời sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đặt nền tảng lý luận cho việc xây dựng đời sống văn hóa, cho đến những năm 1980, đảng và nhà nước vẫn dùng từ “mới” trong việc hướng dẫn đời sống. xây dựng., được hiểu là nội dung thể hiện văn hóa, tri thức, tổ chức và các giá trị mới trong việc xây dựng lối sống, văn hóa và con người. Ví dụ, ngày 15 tháng 1 năm 1975, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành Chỉ thị số 214 / ct-tw về việc thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, ngày giỗ và lễ hội. Văn kiện Đại hội lần thứ IV của Đảng (1976): “Ra sức xây dựng nền văn hóa mới, từng bước xây dựng nước ta trở thành một xã hội có văn hóa cao” [2] . Năm 1980, Ban Chỉ đạo Trung ương về nếp sống mới các cấp được thành lập để chỉ đạo phong trào xây dựng đại gia đình lối sống mới, văn hóa mới.

XEM THÊM:  Lịch âm 27/2, xem âm lịch hôm nay Chủ Nhật ngày 27/2/2022 tốt hay xấu?

Thuật ngữ “nếp sống văn hóa” xuất hiện trong văn kiện của bốn đại hội toàn quốc của đảng, đoạn viết: “Tổ chức vùng kinh tế mới, nông trường, lâm trường, khu dân cư xây dựng có lãi

Dân tộc miền núi, hải đảo ”[1] Năm 1982, Đại hội lần thứ V của Đảng càng làm rõ nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa, nhất là đời sống văn hóa cơ sở, là chủ trương quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với việc xây dựng đời sống văn hóa, tư tưởng và cách mạng văn hóa là đưa văn hóa vào đời sống nhân dân. Làm tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, bảo đảm cho mọi nhà máy, công trường, lâm trường, đơn vị quân đội, công an nhân dân, cơ quan, trường học, bệnh viện, mỗi xã, hợp tác xã đầu mối, phường, làng nhỏ có nếp sống văn hóa ” [2] . Sau Kế hoạch 5 năm, việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở đã trở thành một phong trào được thực hiện rộng rãi trong các đơn vị dân cư, sản xuất, công tác và học tập, tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức và nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của các đơn vị. đời sống của mọi tầng lớp nhân dân. Mọi người. Từ đó, quan niệm về nếp sống văn hóa ngày càng rõ nét hơn. Năm 1987, sách “Chính sách văn hoá nghệ thuật của Đảng cộng sản Việt Nam” giải thích: “Đời sống văn hoá là hành vi sống thể hiện trình độ văn hoá, bao gồm các hoạt động xã hội, tập thể và cá nhân nhằm mục đích văn hoá, nghĩa là hoàn thiện con người. hiện hữu. ”[3]. Năm 2000, tài liệu giảng dạy lý luận văn hóa và tư tưởng chỉ đạo văn hóa của Đảng đưa ra: “Đời sống văn hóa là một bộ phận của đời sống xã hội, bao gồm các yếu tố văn hóa tĩnh (văn hóa phẩm, văn hóa vật chất, thiết chế văn hóa) và yếu tố văn hóa động (con người và văn hóa của họ sinh hoạt) Năm 2007, sách lý luận văn hóa và chính sách văn hóa của Đảng cho rằng đời sống văn hóa bao gồm bốn yếu tố: văn hóa vật chất và văn hóa phi vật chất; cảnh quan văn hóa; văn hóa cá nhân; có quan niệm: “Đời sống văn hóa là một bộ phận của đời sống xã hội, bao gồm tổng hòa các hoạt động văn hóa vật chất và tinh thần. Tâm linh, tác động qua lại lẫn nhau trong đời sống xã hội, tạo nên các quan hệ văn hóa trong cộng đồng và trực tiếp hình thành nhân cách, lối sống của con người ”[5].

Từ khi sinh ra đến khi lớn lên, nếu muốn cuộc sống cá nhân của họ phong phú và lành mạnh, họ phải gắn liền với:

– Đời sống vật chất: Những yếu tố đảm bảo sự sống còn của người đó.

Xem thêm: Nghỉ tết nguyên đán tiếng trung là gì

– Đời sống tinh thần: Đáp ứng nhu cầu nhận thức về cảm xúc, lý trí, năng lượng và suy nghĩ của người đó.

– Đời sống xã hội: Xã hội hình thành nhân cách của con người. Ai cũng mong muốn được sống cùng cộng đồng, được chứng minh và khẳng định phẩm chất, năng lực của bản thân thông qua cộng đồng, đồng thời hoàn thiện bản thân.

Đời sống văn hóa có thể hiểu là mọi hoạt động của con người có ảnh hưởng đến đời sống vật chất, đời sống tinh thần và đời sống xã hội nhằm hướng con người tuân theo quy luật của những chuẩn mực chân, thiện, mỹ, chân, thiện, mỹ, và loại bỏ những biểu hiện tiêu cực khiến mọi người xa lánh. Đời sống văn hóa là quá trình giao tiếp thông qua các hoạt động văn hóa nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Là quá trình con người tiếp thu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa đến đời sống vật chất, từ đó làm thay đổi môi trường tự nhiên, tạo ra môi trường nhân văn, sản xuất ra nhiều sản phẩm vật chất cho xã hội; suy nghĩ, cảm xúc, đạo đức và cuộc sống của họ. Nó ảnh hưởng đến đời sống xã hội và xây dựng hệ giá trị chuẩn mực xã hội; nó ảnh hưởng đến chính cuộc sống cá nhân, điều chỉnh hành vi của cá nhân và cho phép cá nhân lựa chọn hướng đi tốt nhất cho cuộc sống của mình.

Đời sống văn hóa luôn có tính kế thừa. Kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước tạo sự ổn định và tiền đề cho việc khẳng định những giá trị mới.

XEM THÊM:  Rượu nấu ăn là gì? Công dụng, nơi bán và giá thành

Đời sống văn hóa luôn đổi mới, vì con người luôn hướng thiện, chỉ mạnh dạn sáng tạo, cải cách mới mong đáp ứng được nhu cầu cao hơn của con người về vật chất và tinh thần.

Từ những phân tích trên, chúng tôi cho rằng đời sống văn hóa là hiện thực sinh động, trong đó hoạt động của con người duy trì và nhân rộng các sản phẩm văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần một cách có trật tự, phù hợp với những giá trị và chuẩn mực xã hội nhất định trong môi trường sống, không ngừng tác động và biến đổi tự nhiên, xã hội, đáp ứng nhu cầu cập nhật và nâng cao chất lượng cuộc sống của chính con người.

Thuật ngữ “môi trường văn hóa” lần đầu tiên xuất hiện trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (1996): “Mọi hoạt động văn hóa, nghệ thuật phải hướng tới xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, có bản sắc dân tộc, xây dựng về mặt tư tưởng là con người Việt Nam, Đạo đức, tâm hồn. , tình cảm, lối sống, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh để xã hội phát triển (tác giả nhấn mạnh) ”[1]. Trước đó, các nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam cũng đã tiếp thu các lý thuyết về môi trường văn hóa từ các nhà nghiên cứu văn hóa Liên Xô cũ. 1981, Sách

Lý luận văn hóa Mác-Lênin do Almondov biên tập, dịch từ tiếng Nga, do Culture Press xuất bản, môi trường văn hóa là một tổng thể ổn định, bao gồm các yếu tố vật chất và nhân cách mà các cá nhân có thể tương tác với nhau. Họ ảnh hưởng đến các hoạt động của họ nhằm phát triển và tạo ra các giá trị văn hóa, nhu cầu tinh thần, sở thích và định hướng giá trị của họ. Môi trường văn hóa không chỉ là tổng hòa các yếu tố vật chất, văn hóa mà còn là con người hiện diện trong văn hóa ”[1].

Các khái niệm trên chỉ cho thấy hai yếu tố quan trọng của môi trường văn hóa:

  1. Yếu tố vật chất (cả tự nhiên và nhân tạo).
  2. Nhân cách (có thể hiểu là hành vi văn hóa được thể hiện bởi cộng đồng và cá nhân con người. Con người).

Hai yếu tố này ảnh hưởng đến quá trình sáng tạo, hưởng thụ và phổ biến các giá trị văn hóa và sự sẵn sàng vươn lên một chuẩn mực giá trị nhất định của con người.

Một quan điểm khác, tác giả Du Hui cho rằng “môi trường văn hóa là môi trường nhân hóa”, nhấn mạnh vai trò của con người dưới góc độ giá trị học: “Môi trường văn hóa là sự vận động của các quan hệ con người trong quá trình sáng tạo và tái sản xuất., đánh giá, lưu trữ. và thưởng thức các sản phẩm vật chất và tinh thần của mình ”[2].

Từ vị trí của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Trung Quốc và thực tiễn sinh động của phong trào văn hóa đầu những năm 1990 (thế kỷ XX): phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, bản, làng văn hóa; -Gửi khu dân cư; môi trường văn hóa trong quân đội …, Nghị quyết Trung ương 5 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Hội nghị lần thứ 8 (1998) đề ra 10 nhiệm vụ xây dựng cơ bản (1998) Môi trường được xếp số 1 sau nhiệm vụ xây dựng con người hai. Mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa được đề ra trong nghị quyết là: “Tạo cho lâm trường, trường học, quân đội ….), các khu dân cư (thành phố, nông thôn, miền núi …) có đời sống văn hóa lành mạnh, đáp ứng văn hóa đa dạng và ngày càng phát triển. Đồng thời, nghị quyết trên cũng chỉ ra những quan tâm cụ thể đối với việc xây dựng môi trường văn hóa: “Giữ gìn và phát huy những đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Nâng cao vai của bạn

Cha mẹ là hình mẫu. Coi trọng xây dựng gia đình văn hóa. Xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Xem thêm: Bài 18: Đặt vé máy bay bằng tiếng Trung ⇒by tiếng Trung Chinese

Tăng cường xây dựng làng, bản, cộng đồng, huyện văn hóa và nâng cao tính tự quản của dân cư và cộng đồng trong quá trình xây dựng nếp sống văn minh.

Thu hẹp dần khoảng cách về đời sống văn hóa giữa thành thị và nông thôn, vùng kinh tế phát triển và vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo và các nhóm tầng lớp.

XEM THÊM:  Số mol là gì? Khái niệm và cách tính khối lượng mol - Nhịp Sống Thời Đại

Phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở; đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa trọng điểm quốc gia. Tăng cường hoạt động của các tổ chức văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp, các hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng.

Thông qua Nghị quyết Trung ương 5, chúng ta đã tiến thêm một bước trong việc xem xét xây dựng môi trường văn hóa. Nội dung xây dựng môi trường văn hóa bao gồm các nội dung chính sau:

-Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

– Xây dựng gia đình và cộng đồng văn hóa

– Xây dựng lối sống văn minh

– Xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa.

– Các hoạt động thúc đẩy các tổ chức và phong trào văn hóa, nghệ thuật.

Nội dung trên chưa làm rõ yếu tố nhân cách và môi trường tự nhiên trong việc xây dựng môi trường văn hóa. Những tồn tại đó được bổ sung bởi nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 9 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam vì sự phát triển bền vững. Quốc gia (2014). Đảng ta đã tiếp thu lý thuyết phát triển bền vững của UNESCO, bao gồm ba trụ cột cơ bản là kinh tế bền vững, xã hội bền vững và môi trường bền vững, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển con người trên phạm vi toàn cầu. Nghị quyết Trung ương 9 đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo: “Xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, lấy vai trò của gia đình và cộng đồng”, đồng thời nhấn mạnh vấn đề nhân cách văn hóa và bảo vệ thiên nhiên trong nội dung xây dựng nền văn hóa. Môi trường. Về môi trường: “Mỗi nơi, mỗi cộng đồng, cơ sở, đơn vị, tổ chức phải là môi trường văn hóa lành mạnh góp phần giáo dục, rèn luyện nhân cách, lối sống của con người. Gắn xây dựng môi trường văn hóa với bảo vệ sinh thái. Nội dung giáo dục đạo đức con người, đạo đức công dân được lồng ghép vào các hoạt động giáo dục của xã hội.

thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình thực sự là nơi hình thành, vun đắp nhân cách văn hóa, giáo dục lối sống của con người. Tiếp nối những giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nề nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, yêu thương nhau. Xây dựng mỗi trường học thành một trung tâm văn hóa, giáo dục thực sự để hun đúc lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống của con người; giáo dục văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ “.

Vì vậy, qua việc điều tra các tài liệu thể hiện quan điểm của đảng về môi trường văn hóa, có thể thấy tư duy của đảng về môi trường văn hóa ngày càng rõ ràng hơn. Nội dung của môi trường văn hóa rộng hơn đời sống văn hóa. Đời sống văn hóa là những điều kiện và ứng xử văn hóa mà con người đưa ra nhằm đáp ứng mong muốn hưởng thụ và sáng tạo văn hóa trong từng hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống. Môi trường văn hóa đề cao vai trò tích cực của con người với tư cách là sản phẩm của văn hóa và là chủ thể sáng tạo văn hóa trong mối quan hệ giữa ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội. Ổn định, phát triển, hướng tới những giá trị chân, thiện mỹ, không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Việc xây dựng đời sống văn hóa là trung tâm và nhiệm vụ quan trọng của chiến lược xây dựng môi trường văn hóa. Môi trường văn hóa bao gồm văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể, môi trường tự nhiên, đặc biệt là con người trong văn hóa.

Tóm lại, môi trường văn hóa được hiểu theo nghĩa rộng nhất là sự tồn tại của các yếu tố văn hóa vật thể và phi vật thể do con người sáng tạo ra; sự tồn tại của các yếu tố vật chất tự nhiên xung quanh con người, trở thành môi trường và điều kiện tồn tại của con người; văn hóa nhân cách trong không gian, thời gian cụ thể, các mối quan hệ, tương tác hướng con người đi theo các giá trị xã hội. /.

n.h.t

Tham khảo: Cường độ chịu kéo của thép là gì

Vậy là đến đây bài viết về Bàn về khái niệm đời sống văn hóa và môi trường văn hóa – smot đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button