HỎI ĐÁP

Hướng dẫn 15-HD/BTCTW công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý

Ban Chấp hành Trung ương Ban Tổ chức

Đảng Cộng sản Việt Nam

Bạn đang xem: Quy hoạch a1 a2 a3 là gì

ID: 15-hd / btctw

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 tháng 1 tháng 1 năm 2012

Tham khảo: Lái xe cẩn thận tiếng anh là gì

Mô tả

Về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết 42-nq / tw và 24-kl / tw ngày 05/11/2004 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Ban hành tháng 6 năm 2012 (Khoá XI). Đặt vấn đề) (Thay cho Hướng dẫn số 22-hd / btctw ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Ban Tổ chức Trung ương)

Thực hiện Nghị quyết số 42 / TW ngày 30 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị (lần thứ chín) Quy hoạch và Kết luận của cán bộ lãnh đạo, quản lý về đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Kết luận số 24 – kl / tw tháng 6 2012 Ngày 5/3, Bộ Chính trị (nhiệm kỳ của ông Tập) về việc hoàn thiện quy hoạch và công tác luân chuyển cán bộ cho năm 2020 và những năm tiếp theo, sau khi thảo luận, trưng cầu ý kiến ​​của cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan có liên quan ở các cấp và Ban Tổ chức Trung ương, ban hành hướng dẫn quy hoạch cán bộ lãnh đạo., như sau:

Tôi. Yêu cầu chung đối với việc lập kế hoạch cho nhân viên

1. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là nguồn công tác phát hiện sớm những cán bộ trẻ có triển vọng, có năng lực lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng nhu cầu hiện nay. nhu cầu của địa phương, cơ quan, đơn vị, đất nước và nhiệm vụ chính trị lâu dài.

Đề án quy hoạch cán bộ là phương án tổng thể, dài hạn để cán bộ được phê duyệt đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý và là phương án đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng theo quy hoạch. .

2. Việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tế của cán bộ; phải kết hợp với các khâu khác của công tác cán bộ để đảm bảo việc quy hoạch toàn bộ đội ngũ cán bộ được liên thông trong hệ thống chính trị:

– Để quy hoạch cán bộ thiết thực, khả thi thì tiêu chuẩn, cơ cấu quy hoạch cán bộ phải được xác định theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ (trình độ, ngành nghề, lĩnh vực công tác), độ tuổi, nam giới. , nữ, chủng tộc …); Phải nắm chắc nhân sự hiện có, dự báo nhu cầu nhân sự ngắn hạn, dài hạn, trên cơ sở đó lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Các cán bộ đã đi theo đúng kế hoạch.

– Việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải trên cơ sở quy hoạch của cấp ủy các cấp, quy hoạch cấp dưới là cơ sở để quy hoạch cấp trên đảm bảo tính liên thông, gắn kết. quy hoạch địa phương, ban, bộ, ngành với nhau; quy hoạch cán bộ lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chính của đảng và nhà nước, đáp ứng yêu cầu của đảng và nhà nước. Nhiệm vụ chính trị của các vùng, cục, bộ, ban, ngành, đơn vị và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3. Nhân viên phải được đánh giá đúng mức trước khi họ được đưa vào chương trình:

3.1. Nội dung đánh giá: Quy hoạch lựa chọn, giới thiệu cán bộ căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh cán bộ, trong đó có tiêu chuẩn chung về cán bộ nêu tại Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X). Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của từng viên chức căn cứ vào các nội dung cơ bản sau:

Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: ý thức, tư tưởng chính trị; chấp hành chủ trương, đường lối, điều lệ, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật dân tộc; đề cao đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn khác; nâng cao trình độ tinh thần tự học; trung thực, công bằng, khách quan, ý thức kỷ luật, trách nhiệm trong công việc; vợ, chồng, con cái chấp hành. chính sách và luật pháp; Mối quan hệ với mọi người …

Năng lực thực tiễn: Thể hiện ở kết quả, hiệu quả công việc; tính chủ động, sáng tạo; trách nhiệm được giao và hoàn thành nhiệm vụ; năng lực cán bộ đoàn kết, thống nhất, gắn bó khả năng điều hành và tổ chức thực hiện; khả năng lường trước các tình huống và xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh trong ngành, lĩnh vực và khu vực.

– Th uy ti ế n: thể hiện qua phiếu tín nhiệm hàng năm và kết quả đánh giá nhân viên.

Sức khoẻ : Đảm bảo sức khoẻ để hoàn thành chức trách và nghĩa vụ của chức danh chủ chương.

Phương hướng, triển vọng phát triển Phát triển, còn cả một chặng đường dài phía trước.

3.2. Tổ chức đ ược tổ chức, cá nhân đ ược quyền đánh giá nhân viên trước khi đ ã cam kết lập kế hoạch: >

– Người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng người lao động;

– Tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ sở nơi cán bộ sinh hoạt tiến hành đánh giá (xin ý kiến ​​của cấp ủy nơi cán bộ về hoàn cảnh của bản thân và gia đình).

– Nhận xét, đánh giá, tổng hợp ý kiến ​​của cấp ủy quy hoạch (ủy viên ban thường vụ đảng ủy, ban cán sự đảng, liên đoàn lao động hoặc tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị).

Kết luận đánh giá cán bộ phải được thông báo bằng văn bản với Ban Thường vụ; Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, cấp ủy, lãnh đạo (đơn vị sự nghiệp) hoặc tập thể lãnh đạo cơ sở, đơn vị. Phương thức đánh giá công khai cán bộ do phòng quy hoạch cán bộ quyết định.

Kết quả đánh giá nhân viên hàng năm (tối đa 6 tháng kể từ khi đánh giá) được sử dụng để lựa chọn và đưa nhân viên vào chương trình; nếu nhân viên có vấn đề mới, họ sẽ đánh giá và đưa ra kết luận bổ sung.

4. Người lập kế hoạch phải đảm bảo phương châm “Mở” và “Năng động”:

Quy hoạch “mở” được hiểu là một chức danh cần nhiều người quy hoạch, một người có thể quy hoạch nhiều chức danh; không khép kín quy hoạch giới thiệu cán bộ vào địa phương, cơ quan, đơn vị. không chỉ là cán bộ ở địa phương, cần xem xét, đưa vào quy hoạch những đồng chí đủ điều kiện, triển vọng để đảm nhận các vị trí quy hoạch ở những nơi, cơ quan, đơn vị khác.

Đối với những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch, đề xuất, giới thiệu ở các nơi khác nhau thì chi bộ, đơn vị, cơ quan tham mưu tổ chức cán bộ (ban tổ chức tỉnh ủy), thành ủy, sở (ban) tổ chức cán bộ bộ, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương) Cần liên hệ với cấp ủy, tổ chức đảng và người phụ trách địa phương, cơ quan, đơn vị để đánh giá, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đưa vào kế hoạch và thông báo cho địa phương, cơ quan, đơn vị nơi cán bộ ở. Bao gồm nơi cán bộ công tác và nơi cán bộ tham gia quy hoạch).

Cấp được ủy quyền phê duyệt kế hoạch có trách nhiệm bổ sung nhân sự hiện trường cho các kế hoạch cấp dưới.

Quy hoạch “động” là quy hoạch thường xuyên được xem xét, bổ sung và điều chỉnh để theo kịp tốc độ phát triển của nhân viên; loại bỏ những cán bộ kém ra khỏi quy hoạch; những cán bộ có tiềm năng phát triển được bổ sung vào kế hoạch.

5. Mối quan hệ giữa hoạch định nhân sự và bố trí nhân sự:

– Bố trí cán bộ là việc lựa chọn cán bộ trong quy hoạch, bổ nhiệm ngay, giới thiệu người ứng cử vào các chức danh lãnh đạo, quản lý khi cần hoặc khi bầu cử đại hội, đại hội. , Quốc hội, Ủy ban nhân dân các cấp …

– Lập kế hoạch nhân sự là một nguồn chuẩn bị tích cực cho các cuộc bổ nhiệm và sắp xếp nói trên.

Cán bộ quy hoạch là những đồng chí có năng lực đảm nhiệm chức danh quy hoạch, vì vậy khi quy hoạch không nhất thiết phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch mà cần được đào tạo, thử thách, rèn luyện. và được tu dưỡng theo tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch. Điều kiện về kinh nghiệm thực tiễn, tuổi đời và trình độ đào tạo lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở quy định tại Nghị quyết số 42 / TW ngày 30 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị (số 9) không phải là tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ, nhưng bắt buộc phải được bổ nhiệm hoặc Tiêu chuẩn giới thiệu người ứng cử vào các chức danh lãnh đạo, quản lý.

6. Lập kế hoạch cho các doanh nghiệp hiện tại:

Khi xây dựng quy hoạch cho các nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo, khi rà soát, bổ sung quy hoạch, thực hiện thống nhất chủ trương đề bạt cán bộ, không dự kiến ​​tái cử, tái cử vào các chức danh đang đảm nhiệm. Thời hạn hiện tại. Về nguyên tắc, các đồng chí đương nhiệm phải có đủ điều kiện, điều kiện đảm nhiệm, đồng chí có triển vọng phát triển đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn, nếu có đủ điều kiện, điều kiện tiếp tục tái cử thì đương nhiên là nguồn. được xem xét khi thực hiện công tác nhân sự cho lớp mới.

Ví dụ: Đồng chí Nguyễn Văn Giáp hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015. Khi giới thiệu quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo hoặc xem xét bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2010 – Năm 2015 không đưa đồng chí Nguyễn Văn Giáp vào quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy; những đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, điều kiện làm Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy thì đưa vào diện danh sách phó bí thư, bí thư trong kế hoạch của tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Bự hiện là Thứ trưởng nhiệm kỳ 2011 -201 6, trong vòng giới thiệu đ Kế hoạch học kỳ 2016-2021 và Học kỳ tiếp theo Điều khoản hoặc Nhận xét Kế hoạch bổ sung cho học kỳ 201 1 – 201 i> 6 Không được đ ồng chí Ruan n hồ sơ b trong quy hoạch của câu hỏi thứ ba i. > thủ trưởng; Nếu đ ồ đ ượ c, điều kiện đ ầu và triển vọng đ ể làm bộ trưởng i> ế rồi đưa bản đồ ng cuối cùng đ ược quy hoạch các chức danh bộ trư ờng.

Theo tinh thần nêu trên, những ủy viên cấp ủy đương nhiệm ở địa phương nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có ý định đề bạt cấp trên (ủy viên thường vụ, phó bí thư hoặc cấp ủy cấp trên) mới được đưa vào danh sách quy hoạch cấp trên. của các điều khoản hiện tại và mới. Thứ trưởng và nhân sự tương đương của các bộ, cục, cục, chi cục có đủ điều kiện, điều kiện và có ý định giữ chức vụ Bộ trưởng, Bộ trưởng hoặc tương đương thuộc sở mình thì đưa vào danh sách kế hoạch trưởng đương nhiệm. . Các điều khoản hiện tại và mới. Bí thư, Bộ trưởng các tỉnh, thành ủy hiện nay không có trong danh sách quy hoạch của địa phương, bộ, chi cục, nếu đủ điều kiện sẽ được bố trí giữ chức vụ cao hơn ở trung ương, ban, bộ, ngành và các nơi khác. .

– Đối với cán bộ được quy định một người không quá 2 nhiệm kỳ liên tục, cần xem xét đưa vào quy hoạch các chức danh khác hoặc bố trí vào phục vụ ở địa phương, cơ quan nhà nước, cơ quan, đơn vị khác. .

7. Số lượng nguồn có trong kế hoạch:

– Quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ các cấp phải bảo đảm nguồn quy hoạch gấp 1,5-2 lần cấp ủy, ban thường vụ hiện nay.

– Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thì quy hoạch ít nhất 2-3 người cho 01 chức danh, không quy hoạch 01 người cho 01 chức danh.

– Không quy hoạch 1 người kiêm nhiệm quá 3 chức danh, 01 chức danh không quy hoạch quá 4 người (nếu có 3 người thì quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh là số lượng bao gồm trong kế hoạch không được vượt quá 3 × 4 = 12).

XEM THÊM:  Bọ cánh cứng vào nhà là điềm gì

8. Yêu cầu về độ tuổi và cơ cấu cán bộ nữ trong quy hoạch:

– Yêu cầu về độ tuổi quy định tại Nghị quyết số 42-nq / TW xuất phát từ yêu cầu trẻ hóa đội ngũ cán bộ (30% -40% đảng viên các cấp được đổi mới mỗi nhiệm kỳ), các đồng chí cần có triển vọng. trong quy hoạch nhưng phải còn trẻ để có thời gian đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, quản lý cấp dưới. Khi bố trí cán bộ quy hoạch vào các chức danh phải bảo đảm các đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu hoặc bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào các chức danh lãnh đạo, quản lý phải đủ hai tuổi trở lên và có ít nhất một nhiệm kỳ. nhiệm kỳ (5 năm mỗi học kỳ).

– Thời điểm tính tuổi cán bộ đưa vào quy hoạch cấp ủy là thời điểm triệu tập đại hội đảng bộ các cấp.

– Thời điểm tính tuổi của cán bộ vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan nhà nước là thời điểm bầu cử Quốc hội, bầu cử đại biểu Quốc hội các cấp.

Cách tính tương tự cũng áp dụng cho các cuộc bầu cử theo nhiệm kỳ.

– Những người đã tham gia chương trình nhưng không đủ tuổi để được bổ nhiệm lần đầu hoặc được bầu vào một vị trí trong chương trình sẽ bị xóa khỏi chương trình.

Về cơ cấu ba độ tuổi: Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương số 24-kl / TW ngày 5 tháng 6 năm 2012 yêu cầu duy trì nghiêm cơ cấu ba độ tuổi trong quy hoạch, lãnh đạo, quản lý cấp ủy. . Đề án quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý phải bảo đảm 3 năm, khoảng cách tuổi là 5 năm, cấp có thẩm quyền chỉ phê duyệt quy hoạch nếu đáp ứng yêu cầu này.

– Về tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch: Bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, chính quyền các cấp không dưới 15%. Đồng thời, thực hiện chủ trương: cơ cấu lãnh đạo cấp huyện trở lên (Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện) phải có cán bộ nữ); Lãnh đạo các Sở, Chi cục, Bộ, Ban, Ngành Trung ương …).

9. Quyền phê duyệt kế hoạch:

– Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo hướng dẫn của thẩm quyền và đối tượng quy hoạch nêu tại Phần II của hướng dẫn này (nội dung và phương pháp quy hoạch cán bộ), đối với các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương thực hiện theo hướng dẫn tại mục b.

– Ban Tổ chức Trung ương thừa ủy quyền của Bộ Chính trị:

+ Đề nghị, phê duyệt quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương;

+ Phê duyệt, tăng quy hoạch các chức danh cán bộ cho các địa phương, ban, bộ, phòng chính trị thuộc trung ương, thư ký quản lý và thường xuyên báo cáo phòng chính trị, thư ký.

10. Thực hiện công khai trong quy hoạch cán bộ:

– Công khai tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ để cán bộ, đảng viên các nơi, cơ quan, đơn vị tham gia bỏ phiếu biết.

p>

– Danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch và rút khỏi quy hoạch trình cấp ủy, thủ trưởng các phòng, ban, đảng bộ trực thuộc (địa phương), ban cán sự đảng, đảng đoàn. các đoàn thể, tập thể lãnh đạo cơ quan, đảng ủy, thủ trưởng đơn vị trực thuộc (Đồng thời thông báo trực tiếp cho cán bộ biết.

——Danh sách cán bộ được cấp trên phê duyệt để đưa các chức danh do cấp trên quản lý vào kế hoạch tổng thể sẽ được thông báo cho cấp dưới trong cấp ủy, ban cán sự đảng, liên đoàn lao động, tập thể lãnh đạo. . , cấp ủy và cá nhân cán bộ của tổ chức biết.

Hai. Nội dung và phương pháp hoạch định nhân sự

A. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, thành phố

1. Đối tượng ủy quyền và lập kế hoạch:

Ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ là cấp uỷ đầu tiên xây dựng và quyết định quy hoạch cán bộ của tỉnh, thành uỷ. Trong đó:

1.1. Xây dựng phương án, kiến ​​nghị, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) phê duyệt:

-Kế hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy.

-Các chức danh cán bộ Cục Chính trị quy hoạch, Ban Bí thư quản lý: Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

1.2. Quyết định quy hoạch chức danh đối với cán bộ còn lại do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý.

1.3. Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới xây dựng kế hoạch tổng thể và xem xét, phê duyệt kế hoạch của tất cả các huyện, sở, phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, thành phố.

2. Quy trình Lập kế hoạch

2.1. Chuẩn bị xây dựng k y hoạch.

Xem thêm: Tại sao con trai thích sờ bụng người yêu

Trước khi thực hiện quy hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tiến hành các công việc sau:

(1) Hướng dẫn cấp dưới lập quy hoạch tổng thể cán bộ lãnh đạo, quản lý quận, huyện, sở, ban, ngành, đoàn thể, làm cơ sở để phát hiện nguồn quy hoạch cán bộ các cấp. Địa bàn tỉnh.

(2) Người đánh giá và người đánh giá:

– Rà soát về chất lượng, số lượng, cơ cấu, nhất là cơ cấu ngành nghề, độ tuổi, cán bộ công nhân, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số … vv. ..

– Đánh giá đội ngũ cán bộ của Ban Thường vụ cấp MC như đã trình bày tại điểm 3.1 của Phần I của hướng dẫn này.

– Căn cứ yêu cầu phát triển theo quy hoạch và tiêu chuẩn nhân sự trong quy hoạch, nhân sự theo hướng phát triển được phân loại: cán bộ có triển vọng phát triển cao hơn; cán bộ tiếp tục giữ chức vụ cũ; cán bộ cần đào tạo, bồi dưỡng thêm; cán bộ Không đủ tiêu chuẩn đảm nhiệm chức vụ hiện tại trong nhiệm kỳ tới …

(3) Xác định phương hướng xây dựng của Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm tới và cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ:

– Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị, xác định phương hướng xây dựng đảng bộ tiếp theo, gắn với việc lãnh đạo xây dựng đảng của cán bộ, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại … Tỷ trọng … hạ tiêu chuẩn cán bộ vào quy hoạch không phải do cơ cấu.

– Căn cứ vào tiêu chuẩn chung, nhiệm vụ, đặc điểm, điều kiện của địa phương về cán bộ, xác định tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh, cơ cấu và số lượng đưa vào quy hoạch. .

– Để đảm bảo cơ cấu ba độ tuổi trong quy hoạch, các định hướng chính của quy hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2015-2020 trở về sau như sau:

Đối tượng 1 : Cấp lãnh đạo (nếu chưa tham gia cấp ủy tỉnh, thành ủy), cấp phó bộ, ngành, tổ chức Mặt trận, công đoàn, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy và các nhân sự cùng cấp do Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý. Các ủy ban.

Các đồng chí này dự kiến ​​giữ chức vụ Trưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị thuộc Mặt trận Tổ quốc; bí thư huyện ủy, bí thư huyện ủy và các chức danh tương đương nhiệm kỳ 2015-2020. nhiệm kỳ trở lên; là cấp ủy viên, tổ chức đảng khi được phân công giữ chức vụ quy hoạch phải có đủ một nhiệm kỳ trở lên đủ tuổi công tác.

Đối tượng 2: Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng Sở, Trưởng ban, ngành tỉnh, thành phố, v.v.

Các đồng chí này dự kiến ​​giữ chức vụ Trưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị thuộc Mặt trận Tổ quốc; bí thư huyện ủy, bí thư huyện ủy và các chức danh tương đương nhiệm kỳ 2015-2020. nhiệm kỳ trở lên; cấp ủy viên, tổ chức đảng; khi được bố trí giữ chức vụ quy hoạch phải có đủ hai nhiệm kỳ trở lên.

<3. Cán bộ quản lý; cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, trí thức, nhà khoa học chủ chốt, cán bộ công nhân, cán bộ nông dân, trí thức yêu nước, gia đình truyền thống cách mạng …

Các đồng chí này dự kiến ​​giữ chức vụ Bộ trưởng, Thứ trưởng các bộ, ngành, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan, đơn vị thuộc Mặt trận Tổ quốc; Bí thư huyện ủy, Phó bí thư. bí thư huyện ủy, bí thư huyện ủy và tương đương nhiệm kỳ 2015-2020 trở lên; là cấp ủy viên, tổ chức cấp ủy, nam, nữ dưới 40 tuổi.

2.2. Các bước thực hiện quy hoạch thủy sản Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các cấp độ.

Theo quy hoạch cấp dưới đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt và xác định vị trí cơ quan đầu mối trong quy hoạch, các Thành ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy đã chủ động đề xuất, xây dựng phương án. , phối hợp kiểm tra cấp ủy, nắm thông tin cơ bản về cán bộ, đề xuất đưa vào diện ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy quy hoạch. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, ủy viên thường trực, thường trực Ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. , trình tỉnh, thành ủy trưng cầu ý kiến, trước khi cho ý kiến ​​và trình bày tại hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh, thành ủy.

Thông tin cơ bản gồm: họ tên, ngày, tháng, năm sinh, năm vào đảng, chức vụ, ngạch công chức, đơn vị công tác, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học …;

Bước đầu tiên: khám phá, nguồn giới thiệu:

1. Giới thiệu cuộc họp nhân viên:

ă ng ủy viên n: Đảng bộ các tỉnh, thành phố; các cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư và Bí thư Thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng ban Thường trực Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh ngoài thành phố; Trưởng, Phó các Bộ, Ban, ngành (kể cả cơ quan thường trú của trung ương và cơ quan đảng ở địa phương), Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở tương đương Người chủ trì; Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, bí thư huyện ủy; chủ tịch hội đồng, huyện ủy, quận ủy và các chức danh tương đương, nếu có điều kiện có thể mở rộng đối với ủy viên thường vụ, phó chủ tịch ban thường vụ, cấp ủy cấp huyện, v.v.

Nội dung : Bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, ủy viên thường vụ đoàn đại biểu nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trình tự:

+ Cơ quan đầu mối của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy chịu trách nhiệm về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn và cơ cấu nguồn quy hoạch tại chỗ.

+ Ban Tổ chức sẽ đưa ra danh sách nhân sự có khả năng đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời thông tin cán bộ.

Các đồng chí tham dự cuộc họp có thể giới thiệu nhiều nguồn lập kế hoạch hơn là danh sách đã chuẩn bị.

+ Người tham gia xét, ghi phiếu và giới thiệu phiếu, Ban tổ chức có trách nhiệm thu và kiểm phiếu.

2. Ủy ban Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy Giới thiệu Ồn:

Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành ủy phát hiện và giới thiệu nguồn quy hoạch:

XEM THÊM:  Hình ảnh thương hiệu của dior là gì

+ mọi người thay thế vị trí của anh ấy (2-3 người);

+ Nguồn quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Cán bộ (ghi trong nội dung phiếu giới thiệu tại Hội nghị cán bộ).

3. Kết quả tóm tắt Nguồn khám phá và giới thiệu:

+ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy tổng hợp kết quả giới thiệu quy hoạch cấp dưới; hội nghị cán bộ tỉnh ủy, thành ủy, tình hình đồng chí, danh sách công việc đề xuất, báo cáo Thường trực Tỉnh, Thành ủy.

+ Ban Thường vụ thảo luận, thống nhất và dự kiến ​​đưa vào Ban Thường vụ, Ban Thường vụ và danh sách quy hoạch, nhân sự quy hoạch chức danh cán bộ (nêu trong nội dung bỏ phiếu giới thiệu của Ban Thường vụ). họp), xin ý kiến ​​cấp ủy các tỉnh, thành ủy.

Nếu số lượng, cơ cấu dự kiến ​​bầu vào Ban Thường vụ, Thường trực và các chức danh lãnh đạo còn thiếu thì Ban Thường vụ cần lựa chọn, giới thiệu thêm đồng chí trên cơ sở phiếu giới thiệu của Hiệp hội. Từ cao xuống thấp hoặc phát hiện, đưa nguồn bổ sung đạt yếu tố tối thiểu đối với số lượng cấp ủy, ban thường vụ khóa mới và quy hoạch 2-3 đầu mối.

Bước 2: Tổ chức l àm lượng hiệp thương với ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Hội nghị cấp ủy các tỉnh, thành ủy nghiên cứu phương án quy hoạch do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy chuẩn bị, phân tích chất lượng, cơ cấu cán bộ lãnh đạo, quản lý, giới thiệu quy hoạch cán bộ có tham khảo thông tin cán bộ, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, kết quả; trên cơ sở đó, cấp ủy viên viết tờ giấy Điều, giới thiệu quy hoạch cấp ủy, các chức danh của ban thường vụ và cán bộ (trong nội dung phiếu giới thiệu của hội nghị cán bộ).

Bước 3: Họp ban thường vụ để thảo luận và quyết định phương án:

Theo quy hoạch của các huyện, quận, sở, ban, ngành; kết quả giới thiệu ở Bước 1 và Bước 2 và nguồn quy hoạch do Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Thành ủy, Thành ủy đề xuất. thảo luận, phát hiện, bổ sung Đề án quy hoạch và bỏ phiếu giới thiệu Nguồn quy hoạch các chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng. Ban, Phó Trưởng đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, thành phố.

Tại kỳ họp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Thành ủy cũng đã rà soát, giới thiệu những cán bộ đưa vào diện quy hoạch từ nơi khác đến, kể cả diện quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ và các chức danh cán bộ lãnh đạo. người quản lý địa phương của bạn.

Hơn 50% số người giới thiệu của ủy ban thường vụ được đưa vào danh sách quy hoạch.

Phấn đấu hiện thực hóa một số cơ cấu chỉ đạo của các tỉnh ủy, thành ủy:

Cấu trúc Tuổi:

+ Dưới 40 tuổi: không dưới 15%.

+ Tuổi 40-50: Khoảng 55-65%.

+ Trên 50: Khoảng 20-30%.

Cấu trúc Nữ. Không ít hơn 15% danh sách quy hoạch;

Cơ cấu chuyên môn: Để phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đặc điểm của địa phương;

Cơ cấu dân tộc: Phù hợp với cơ cấu dân tộc của tỉnh, thành phố nơi bạn sinh sống.

Nếu phiếu lần thứ nhất không đạt số lượng và cơ cấu quy định, Ban Thường vụ có thể bầu bổ sung hoặc tổ chức cuộc họp tiếp theo để thảo luận về việc giới thiệu, bổ sung cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ công nhân, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học và công nghệ, văn hóa, nghệ thuật, con em công nhân nông dân, gia đình truyền thống cách mạng …

3. Thường xuyên xây dựng, xem xét và bổ sung các kế hoạch:

Trong mỗi kỳ đại hội đảng bộ, quy hoạch cán bộ chỉ được xây dựng một lần và quy hoạch được rà soát, bổ sung, điều chỉnh hàng năm. Chi tiết như sau:

– Năm thứ hai của nhiệm kỳ, cấp ủy tỉnh, thành phố, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập quy hoạch cán bộ từ nhiệm kỳ tới trở xuống và thực hiện theo đầy đủ các bước đã nêu trong quy trình. Ghi chú trên (riêng nhiệm kỳ 2010-2015, chậm nhất đến tháng 01/2013).

– Trong vài năm tới, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy sẽ rà soát lại những cán bộ có triển vọng phát triển, đưa những cán bộ có triển vọng phát triển vào quy hoạch, loại bỏ những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện. và có độ tin cậy thấp. Các đồng chí thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm (quy hoạch cho nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ tới).

Khi Ủy ban Thường vụ xem xét và bổ sung kế hoạch, Ủy ban sẽ xem xét và bỏ phiếu đánh giá nhân viên và không yêu cầu tất cả các bước cần thiết để phát triển một kế hoạch ban đầu.

4. Về tuổi của cán bộ trong quy hoạch:

Các đồng chí được đưa vào diện quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý lần đầu nhìn chung phải đủ tuổi tham gia từ hai khóa trở lên. 01 khóa (ví dụ: cấp ủy viên từ 2015 đến 2020, nam sinh từ 1960 trở lên, nữ sinh năm 1965 trở về sau; khóa thường trực 2011-2016, nam sinh năm 1961, nữ sinh năm 2011-2016 Năm. Sinh năm 1966 trở lên).

– Thời điểm tính tuổi cán bộ, đưa vào quy hoạch cấp ủy tỉnh, thành ủy là thời điểm tổ chức đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nhiệm kỳ cấp ủy năm 2020 là tháng 9. 2015); Lập kế hoạch việc làm (nhiệm kỳ 2021 là tháng 5/2016).

Khi lập, rà soát quy hoạch bổ sung, thường trực các tỉnh, thành ủy cần xem xét giới thiệu cán bộ vào quy hoạch theo hướng dẫn của các nhóm tuổi nêu trên. Khi hội đồng nhân dân, cơ quan chính trị các cấp tổ chức đại hội đảng, bầu cử đại biểu quốc hội thì quy định tuổi cán bộ ra ứng cử.

b) Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các bộ, bộ, ngành, cơ quan Trung ương (Quân đội có hướng dẫn riêng).

1. Đối tượng ủy quyền và lập kế hoạch:

1.1. Có thể xác định mức độ quy hoạch cán bộ:

– Ban cán sự đảng, đảng đoàn (nơi có ban cán sự đảng, đảng đoàn);

– Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;

– Các Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở Trung ương (nơi chưa có đảng bộ, đoàn thể như: Ban Chấp hành Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Đại hội, Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ …); Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Thông tấn xã Hồ Chí Minh và các đơn vị sự nghiệp ở Trung ương như Đảng ủy, cấp phó, thường trực lãnh đạo Trường Chính trị – Hành chính;

– Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là Bí thư Trung ương Đoàn; pháp nhân, pháp nhân nhà nước: ủy viên ban thường vụ đảng ủy, pháp nhân, chủ tịch ủy ban, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, thành viên ban giám đốc; chủ tịch công đoàn công ty, công ty.

Các bộ phận có thẩm quyền nêu trên, sau đây gọi chung là lãnh đạo .

1.2. Quyền lập kế hoạch có thể được hiển thị thông qua các tác vụ cụ thể sau : i>

(1) Xây dựng, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) phê duyệt quy hoạch cán bộ Bộ Chính trị và công tác Ban Bí thư quản lý các cơ quan, đơn vị, gồm:

– Trưởng, Phó các Ban, Ngành, Mặt trận, Công đoàn …; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các Văn phòng, Ủy ban của Quốc hội; Tổng Kiểm toán, Phó Kiểm toán viên -Chung. Chính phủ, những người đứng đầu Quốc hội và các cơ quan ban ngành khác thuộc Quốc hội; các bộ trưởng, thứ trưởng, v.v.

Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và các doanh nghiệp Trung ương : Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy.

Xem thêm: Khái niệm phương pháp dạy học là gì

(2) Xây dựng và quyết định quy hoạch các chức danh cán bộ do tập thể lãnh đạo trực tiếp quản lý như: Tổng cục, Phòng, Ban, Vụ trực thuộc, Thủ trưởng các Bộ, Phó Thủ trưởng … và các ngành; công ty nhà nước và pháp nhân Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Thành viên Hội đồng thành viên; Giám đốc các doanh nghiệp độc lập trực thuộc, .. (theo phân cấp quản lý người lao động và pháp luật hiện hành).

Đối với các đ ảng ủy cơ quan Trung ương và các ban đ iện nghiệp Trung ương : Quy hoạch và ra quyết định đối với các chức danh cán bộ công tác ở Trung ương Đảng bộ các cơ quan.

<3 Phê duyệt và bổ sung quy hoạch nhân sự báo cáo trực tiếp.

Đối với t ổ chức cơ quan trung ương và đảng ủy cơ quan trung ương i doanh nghiệp trung ương: xin ý kiến ​​chỉ đạo trước khi phê duyệt. Trực thuộc Bộ Chính trị, ban bí thư quản lý là đảng viên; đã thông qua quy hoạch ban thường vụ đảng ủy, ban thường vụ và các chức danh bí thư, phó bí thư cấp ủy. .

Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương: lấy ý kiến ​​trước khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn các chức danh Chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, Tổng giám đốc của đảng bộ khối doanh nghiệp trực thuộc.

2. Quy trình lập kế hoạch:

2.1. Chuẩn bị: Trước khi thực hiện quy trình lập kế hoạch, hãy dẫn dắt nhóm thực hiện các công việc sau:

(1) Hướng dẫn việc lập quy hoạch chung ở các cấp sở, cơ quan, cục, vụ, viện nghiên cứu, đơn vị sự nghiệp, xí nghiệp trực thuộc, … và tìm nguồn cho quy hoạch của lãnh đạo các cấp. .Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

(2) Người đánh giá và người đánh giá:

– Rà soát, đánh giá toàn diện chất lượng, số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, nhất là về trình độ, độ tuổi, ngành nghề, lĩnh vực công tác, cán bộ công nhân, phụ nữ, dân tộc. thiểu số, v.v. Quốc tịch …

– Đánh giá cán bộ nhóm quản lý như được mô tả trong điểm 3.1 của Phần I của hướng dẫn này.

– Căn cứ vào yêu cầu quy hoạch và tiêu chuẩn cán bộ, cán bộ được phân loại theo hướng phát triển: cán bộ có triển vọng cao hơn; cán bộ tiếp tục giữ chức vụ cũ; cán bộ không tái cử được …

(3) Xác định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức: Căn cứ vào nhiệm vụ công tác của phòng, ban, chi cục, cơ quan, đơn vị và tập thể lãnh đạo, xác định cơ cấu cán bộ, độ tuổi, tiêu chuẩn cụ thể và người dự bị cho các vị trí quy hoạch. Đảm bảo cơ cấu cán bộ lãnh đạo các cấp đủ 3 tuổi, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số …

2.2. Các bước lập kế hoạch:

Theo kế hoạch cấp dưới, phòng (ban) tổ chức nhân sự tổng hợp tình hình cơ bản của nhân sự, chủ động đưa ra đề xuất, xây dựng phương án, đề xuất danh sách nhân sự hiệu quả, dự kiến ​​đưa vào quy hoạch chức danh, tập thể báo cáo hội nghị cán bộ để lấy ý kiến ​​lãnh đạo trước khi giới thiệu, biểu quyết.

Thông tin cơ bản gồm: họ tên, năm sinh, năm vào đảng, chức vụ, ngạch công chức, đơn vị công tác, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học … Tỷ lệ phiếu giới thiệu được sử dụng để quy hoạch các chức danh cấp dưới.

Bước 1: Khám phá và sử dụng các tài nguyên lập kế hoạch:

1. Trình bày tài nguyên

Các thành phần cuộc họp :

– Đối với c ác Sở, Ban, Ngành: Ban Cán sự Đảng, Công đoàn Bộ, Bộ, Ban, Ngành, Cơ quan và Lãnh đạo của đơn vị; các tổng cục, phòng, ban, trưởng phòng, phó phòng và các chức danh tương đương; người phụ trách, phó thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, thành viên công ty cấp ủy viên, cấp ủy viên các công ty trực thuộc bộ, trực thuộc; Bí thư đảng ủy kiêm giám đốc doanh nghiệp độc lập trực thuộc; bí thư cấp ủy, bí thư từng cấp ủy, ban, ngành; ban thường vụ đảng ủy. của cơ quan; chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn; trưởng ban công đoàn cơ sở; các đồng chí chuyên gia, chuyên viên cao cấp.

XEM THÊM:  Nặng ngực khó thở là triệu chứng gì

-Đối với đ ơn vị ngoài trực thuộc Trung ương: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cấp phó. ; Ủy viên ban biên tập; giám đốc, phó giám đốc, bí thư đảng ủy cơ quan, đơn vị trực thuộc; trưởng ban lao động cơ quan; các đồng chí chuyên viên, chuyên viên cao cấp.

– Đối với doanh nghiệp nhà nước: c ác ủy viên ban chấp hành đảng bộ, ủy viên đảng đoàn, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, tập đoàn và tương đương công ty; Bí thư chi bộ, giám đốc, phó giám đốc các đơn vị thành viên của công ty tập đoàn; người phụ trách liên đoàn lao động của công ty, công ty.

Nội dung : Lấy một tờ giấy giới thiệu quy hoạch chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý công việc của tất cả các bộ, bộ, cục, cơ quan, đơn vị.

Cuộc họp này không biểu quyết quy hoạch chức danh lãnh đạo của đơn vị trực thuộc. Đối với các chức danh này, tập thể lãnh đạo sẽ xem xét kết quả quy hoạch cấp dưới, xin ý kiến ​​của ban thường vụ đảng ủy cơ quan để xem xét, biểu quyết quyết định quy hoạch.

Trình tự :

– Lãnh đạo các vụ, bộ, cục, cục và cấp có thẩm quyền hiểu biết sâu sắc về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu cán bộ, đưa vào quy hoạch chức danh nghề nghiệp.

– Bộ phận Tổ chức Nhân viên đã đưa ra một danh sách với thông tin về nhân viên dự kiến ​​sẽ được đưa vào chương trình cuộc họp nghiên cứu của nhân viên. Các đại biểu dự hội nghị có thể giới thiệu các nguồn quy hoạch bổ sung ngoài danh sách đã chuẩn bị.

– Các đại biểu dự hội nghị biểu quyết các tham luận; Ban tổ chức có trách nhiệm thu và kiểm phiếu.

Đối với những cơ quan có nhiều đơn vị trực thuộc, địa bàn cư trú rải rác thì không được tổ chức họp, gửi thư lấy ý kiến ​​nhưng phải đảm bảo tính khách quan và bí mật của thông tin. Gửi cho tập thể lãnh đạo trong phong bì do tổ chức và nhân viên chuẩn bị và mở phong bì để kiểm phiếu).

2. Thành viên l ời giới thiệu của nhóm trưởng:

Công đoàn viên, ủy viên ban cán sự đảng, ủy viên ban thường vụ đảng ủy khối trung ương; trưởng, phó các bộ, ngành, trung ương, mặt trận tổ quốc, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; lãnh đạo, phó lãnh đạo các cơ sở ngoài công lập Trung ương; tập đoàn doanh nghiệp nhà nước Giới thiệu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc:

– Những người thay thế anh ấy (2-3 người);

– Nguồn quy hoạch chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý công tác của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị.

3. Kết quả tổng hợp, nguồn giới thiệu: Bộ phận tổ chức tổng hợp kết quả giới thiệu quy hoạch cấp dưới, người lao động và lãnh đạo đại hội, báo cáo tập thể, lãnh đạo. ‘thảo luận và hiệp thương danh sách nhân sự Trình Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Bước thứ hai xin ý kiến ​​của Ban Chấp hành Đảng bộ:

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan đã thảo luận, lập biên bản giới thiệu cán bộ, đưa vào các chức danh lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, đơn vị trực thuộc, đồng chí bí thư chủ trì. , và các chức vụ lãnh đạo cấp dưới của họ vào đơn vị kế hoạch.

Đối với cán bộ đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa không tham gia sinh hoạt đảng trong đảng bộ cơ quan thì xin ý kiến ​​của ban thường vụ cấp ủy cấp trên của tổ chức đảng đối với cán bộ công chức.

Bước 3: Cấp ủy, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị chính quyền xem xét, quyết định việc quy hoạch n bộ:

Trên cơ sở nghiên cứu kết quả các bước nêu trên, ban cán sự đảng, ban cán sự đảng, đoàn thể, tập thể lãnh đạo đơn vị đã thảo luận và ghi quyết định biểu quyết:

– Giới thiệu cán bộ quy hoạch, lãnh đạo các vụ, bộ, ngành cấp dưới thuộc diện Cục Chính trị, Bí thư quản lý; báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).

– Xác định quy hoạch các chức danh lãnh đạo của ban cán sự đảng, đảng đoàn, cơ quan, lãnh đạo đơn vị.

Khi quy hoạch, mỗi thành viên trong tập thể lãnh đạo có thể chọn giới thiệu 2-3 người cho một chức danh, một người có thể quy hoạch tối đa 2-3 chức danh. Chú ý đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi của vị trí cán bộ. ; khoảng cách tuổi tác là 5 tuổi.

Những đồng chí được hơn 50% tổng số thành viên của nhóm lãnh đạo đồng ý sẽ được đưa vào danh sách kế hoạch. Kết quả quy hoạch phải đảm bảo mỗi chức danh lãnh đạo có ít nhất 2-3 cán bộ dự bị. Tập thể lãnh đạo cần quan tâm xem xét, đưa vào quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ có năng lực phát triển chưa vào đảng.

3. Thường xuyên xây dựng, xem xét và bổ sung các kế hoạch:

Mỗi kỳ đại hội đảng bộ toàn quốc, các ban, bộ, ngành, mặt trận, đoàn thể chỉ xây dựng quy hoạch cán bộ một lần, hàng năm rà soát, bổ sung quy hoạch. Chi tiết như sau:

– Đầu năm Đại hội Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai, Chính phủ, Đảng và các ban, bộ, ngành của nhà nước đã xây dựng quy hoạch tổng thể về cán bộ lãnh đạo, quản lý cả nước. Đối với các học kỳ tiếp theo và các học kỳ tiếp theo, tất cả các bước đều được hướng dẫn bởi quy trình (đặc biệt trong học kỳ này, kế hoạch sẽ được xây dựng chậm nhất vào tháng 1 năm 2013).

– Đầu năm thứ hai của nhiệm kỳ Đại hội, tổ chức, công đoàn xây dựng kế hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ mới và nhiệm kỳ tiếp theo của tổ chức, công đoàn gồm đầy đủ các bước sau: Quy trình hướng dẫn (điều này thời hạn, cụ thể là chậm nhất khi lập kế hoạch) vào tháng 1 năm 2013).

– Trong vài năm tới, tập thể lãnh đạo rà soát quy hoạch và bổ sung nhân tố mới, đưa ra khỏi quy hoạch những đồng chí không còn đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm.

Khi xem xét và bổ sung kế hoạch tổng thể, lãnh đạo xem xét và bỏ phiếu dựa trên đánh giá nhân viên hàng năm và không cần thực hiện tất cả các bước cần thiết để phát triển kế hoạch ban đầu. .

4. Về tuổi của cán bộ trong quy hoạch:

Chỉ bao gồm những người còn trong độ tuổi bổ nhiệm lần đầu và những lần tiếp theo (ví dụ: các đồng chí dự định vào các chức danh lãnh đạo lần đầu, học kỳ 2016–2021 ít nhất phải đủ tuổi công tác trong cả học kỳ 2016-2021 : sinh năm 1961, nữ sinh từ 1966 trở lên). Các đồng chí tham gia chương trình này cũng phải trong độ tuổi công tác ít nhất một nhiệm kỳ (5 năm).

iii. Quản lý và thực hiện chương trình

1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển, luân chuyển, bố trí và bố trí cán bộ theo kế hoạch:

Căn cứ vào quy hoạch cán bộ và quy hoạch tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, ban thường vụ, ban cán sự đảng, công đoàn bộ phận, cấp ủy và các tổ chức tập thể lãnh đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện của đơn vị. thực hiện kế hoạch luân chuyển, đào tạo, huấn luyện, bố trí cán bộ theo kế hoạch.

Cấp trên phê duyệt phương án, đồng thời phê duyệt việc luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ do mình quản lý; kiểm tra và cho ý kiến.

2. Nhân viên đã lên lịch và tuyển dụng:

– Việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, đề cử cán bộ các cấp nhìn chung phải thực hiện đúng quy hoạch cán bộ.

– Cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp trên nói chung phải kinh qua các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới; ở địa phương, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy nói chung thông qua bí thư hoặc giám đốc ủy ban nhân dân. quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Khi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ đảm nhiệm chức vụ nào thì phải lựa chọn cán bộ có tên trong quy hoạch chức danh, trường hợp đặc biệt thì lựa chọn đồng chí trong quy hoạch cùng chức danh đó.

-Trong tờ trình về công tác bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền cần ghi rõ những người được bổ nhiệm, giới thiệu, giới thiệu vào quy hoạch chức danh. Nếu không, hãy giải thích lý do tại sao.

Bốn. Tổ chức thực hiện

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Thành ủy, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Liên đoàn Lao động, Đảng ủy, Chi bộ, Lãnh đạo đơn vị, Doanh nghiệp nhà nước … Căn cứ Nghị quyết số 42 – nq / tw ngày 30 tháng 11 năm 2004, ngày 6, 2012 Bộ Chính trị (nhiệm kỳ của Tập) Kết luận số 24-kl / tw, về chương trình cán bộ và chỉ đạo, tổ chức lãnh đạo, điều hành này. Chi tiết như sau:

– Hướng dẫn và chỉ đạo cấp dưới phát triển và thực hiện các kế hoạch của nhân viên, cũng như phát triển các kế hoạch của nhân viên ở cấp này.

– Báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ trực thuộc Trung ương, điều hành công tác của khu, cơ sở, đơn vị. Báo cáo kế hoạch ban đầu trước ngày 31 tháng 01 hàng năm và xem xét kế hoạch bổ sung hàng năm.

– Kế hoạch đã được xây dựng từ đầu nhiệm kỳ (2012), nếu không cần quy hoạch lại, tập thể lãnh đạo sẽ rà soát, bổ sung theo hướng dẫn này.

p>

2. Ban Tổ chức Trung ương:

– Nghe báo cáo của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, ngành, đoàn thể trực thuộc và phát biểu ý kiến;

– Được sự ủy quyền của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương CPC, Ban Bí thư sẽ xem xét, phê duyệt quy hoạch này, nhân sự nơi khác tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý quy hoạch chức danh cán bộ, báo cáo Bộ Chính trị. Văn phòng Trung ương và Ban Bí thư thông báo ý kiến ​​cho chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị; phê duyệt việc luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí chức danh cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

– Tổng hợp nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, báo cáo Bộ Chính trị xây dựng mới, rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chính của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 và hết nhiệm kỳ.

Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn số 22-hd / btctw ngày 21 tháng 10 năm 2008 và hướng dẫn trước đây của Ban Tổ chức Trung ương về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị Ban Tổ chức Trung ương trao đổi kịp thời.

Tham khảo: Lái xe cẩn thận tiếng anh là gì

Nơi tiếp nhận: – Bộ Chính trị, Ban Bí thư (b / c), – Thành ủy, Ban Cán sự Đảng, Công đoàn Viên chức, Đảng đoàn, Tỉnh ủy, Thành ủy. Ban trực thuộc các Ban của Trung ương, – Các Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, Ban Tổ chức các Đảng bộ trực thuộc, – Tài chính các Bộ, ban, ngành, công đoàn, – Lãnh đạo Ủy ban Đài Loan và các tổ chức, ban, ngành và các đơn vị trong bộ. – Lưu vp, phục vụ thcb.

Trưởng phòng Tôi tự hào

Tham khảo: Lái xe cẩn thận tiếng anh là gì

Vậy là đến đây bài viết về Hướng dẫn 15-HD/BTCTW công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button