Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy wbet sbobet casino malaysia sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots qtech playtech like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/

HỎI ĐÁP

Quyết định chủ trương đầu tư la gì

Chính sách đầu tư công là gì? Điều kiện quyết định chủ trương đầu tư công

Bạn đang xem: Quyết định chủ trương đầu tư la gì

1. Chính sách đầu tư công là gì?

Chủ trương đầu tư là quyết định của cơ quan có thẩm quyền về nội dung chủ yếu của phương án, dự án đầu tư, làm cơ sở để lập, trình duyệt và quyết định đầu tư phương án, dự án đầu tư. Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi quyết định đầu tư công dự án.

(Điều 4(7) Luật Đầu tư công 2019)

2. Quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án công

(1) Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sau:

– Kế hoạch mục tiêu quốc gia;

– Các công trình trọng điểm quốc gia.

(2) Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách trung ương, trừ dự án quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 của Luật Đầu tư công .2019.

(3) Chính phủ quy định trình tự, thủ tục phân cấp, quyết định chủ trương đầu tư đối với công trình, dự án sử dụng nguồn vốn thu hợp pháp của quốc gia. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đầu tư theo quy chế tài chính độc lập của cơ quan, đơn vị.

Trường hợp chương trình, chương trình thuộc mục này sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định của Luật này đối với chương trình, chương trình đó. Sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

(4)Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sau:

– Dự án theo Điều 8(1) Luật Đầu tư công 2019;

Tham khảo: Ký hậu vận đơn tiếng anh là gì

Các hạng mục quỹ khác thuộc ngân sách trung ương do các bộ, cơ quan trung ương quản lý;

– Các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, trừ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công quy định tại (1), (2)

– Chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức viện trợ không hoàn lại khi:

+ Chương trình, dự án nhóm a, b;

+ Chương trình, dự án có khung chính sách;

+ Các chương trình, dự án về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tôn giáo; các chương trình tiếp cận ngành;

+ Mua sắm hàng hóa phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ; việc Việt Nam tham gia các chương trình, dự án khu vực;

– Dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị đầu tư dự án.

(5) Người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm b, c thuộc nguồn vốn đầu tư công do cơ quan, tổ chức mình quản lý, với điều kiện các Mục ngoại trừ bài viết.

(6) HĐND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A do địa phương quản lý, trừ dự án được giám sát (4)

(7) Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư đối với quy hoạch, dự án nhóm b, nhóm c sử dụng vốn ngân sách địa phương, kể cả vốn bổ sung ngân sách địa phương. Mục tiêu của ngân sách cấp trên, các nguồn kinh phí hợp pháp của nơi cấp trên quản lý, trừ chương trình quy định (4).

Khi cần thiết, Hội đồng nhân dân có thể quyết định giao cho cơ quan phát triển đô thị cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư các dự án quy định tại điểm này trên cơ sở mục tiêu, hướng phát triển, năng lực tài chính và đặc điểm của địa phương.

(8) Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thì thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34. Luật đầu tư công 2019.

3. Điều kiện xác định chủ trương đầu tư chương trình, dự án công

Xem thêm: Ngựa trời vào nhà là điềm báo gì

Mục 18 Luật Đầu tư công 2019 quy định điều kiện xác định dự án, chủ trương đầu tư dự án như sau:

– Tuân thủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và các quy hoạch có liên quan, tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.

– Không trùng lắp với chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư.

– Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư công và huy động các nguồn vốn khác đối với chương trình, dự án sử dụng nhiều nguồn vốn.

– Áp dụng đối với khả năng vay, trả nợ công, nợ chính phủ và nợ chính quyền địa phương.

– Bảo đảm hiệu quả kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

– Nhiệm vụ, dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư bao gồm:

+Công việc chuẩn bị đầu tư;

+lập kế hoạch nhiệm vụ;

+ Dự án đầu tư công khẩn cấp;

+Dự án thuộc KHMTQG;

+Dự án cấu thành dự án chủ trương đầu tư do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Ngọc trai

Xem thêm: Câu phủ định là gì trong tiếng anh

Vậy là đến đây bài viết về Quyết định chủ trương đầu tư la gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button