HỎI ĐÁP

Sức mạnh thời đại hiện nay là gì

Vấn đề kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Trong khuôn khổ và trình độ nhất định, sự kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại là giống nhau trong lịch sử phát triển của loài người và ở Việt Nam. Trên thực tế, sự tồn tại của mỗi quốc gia đều liên quan đến môi trường khu vực và quốc tế. Không một quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, có thể tự cô lập mình với thế giới xung quanh. Các quốc gia luôn chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của thế giới xung quanh và ngược lại. Những tác động này có thể có lợi, tức là bổ sung cho các mục tiêu của quốc gia đó, giúp quốc gia đó đạt được mục tiêu đó nhanh chóng và dễ dàng hơn. Tác động cũng có thể là tiêu cực, ngăn cản các quốc gia đạt được mục tiêu của mình. Trước xu hướng siêu lớn của thế giới, các quốc gia lớn với nhiều tài nguyên hơn có xu hướng có nhiều lựa chọn hơn các quốc gia nhỏ với ít tài nguyên hơn. Đối với các nước nhỏ, việc nhận ra các xu hướng quốc tế và tận dụng chúng sẽ tăng cường sức mạnh cho đất nước và con người, đồng thời giúp các nước nhỏ nhân rộng sức mạnh của mình. Ngày thứ nhất). Ngược lại, đi ngược xu hướng, các quốc gia hùng mạnh cũng có thể bị diệt vong. Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, các quốc gia trên thế giới ngày càng gắn kết với nhau, các quốc gia ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, sự kết hợp giữa yếu tố bên ngoài và yếu tố bên trong ngày càng quan trọng trong việc quyết định sự thành bại của các chính sách quốc gia.

Bạn đang xem: Sức mạnh thời đại hiện nay là gì

Ở đây, sức mạnh dân tộc là yếu tố bên trong. Đó là tổng hòa các sức mạnh quốc gia, dân tộc và các nguồn lực nội sinh, bao trùm tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, truyền thống và hiện tại. Ngày nay, sức mạnh dân tộc của nước ta là tổng hợp của sức mạnh vật chất và tinh thần, sức mạnh cứng và sức mạnh mềm; được tạo nên bởi quy mô và chất lượng dân số cả nước; tài nguyên thiên nhiên khá phong phú (đất, rừng, biển, khoáng sản …) ; sau hơn 35 năm Đất nước đổi mới (là nền kinh tế lớn thứ 4 ASEAN), địa chính trị, địa kinh tế của đất nước đã nâng cao đáng kể tiềm lực kinh tế, quân sự; truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; văn hóa vững mạnh. nhân văn và cộng đồng; đóng góp vào sự nghiệp hòa bình và tiến bộ xã hội; ổn định chính trị, xã hội; đường lối đúng đắn của Đảng và sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân; sức mạnh tổng hợp của dân tộc và vị thế chính trị, ngoại giao của Việt Nam trên trường quốc tế đấu trường.

Các yếu tố bên ngoài, lực lượng của thời đại, là các xu hướng chính trị, kinh tế và xã hội thế giới như hòa bình, hợp tác và phát triển, cách mạng công nghệ và xu hướng dân chủ hóa. Xu hướng toàn cầu hóa, phát triển bền vững, xu hướng tự cường, hợp tác và liên kết kinh tế. Ngoài ra, các lực lượng của thời đại hiện nay cũng là lực lượng của cộng đồng quốc tế trong việc tạo ra và củng cố sự đồng thuận ngày càng tăng của một trật tự thế giới dân chủ, đa cực, đa tâm, dựa trên luật lệ. Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (mdg); cuộc cách mạng công nghệ, nền kinh tế tri thức, sức mạnh của một thế giới văn minh trong thời đại toàn cầu hóa …

Quan điểm cho rằng sức mạnh dân tộc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp với sức mạnh thời đại xuất phát từ quan điểm của Mác về giải quyết mâu thuẫn, quan điểm về mối quan hệ biện chứng và sự tác động qua lại của các yếu tố bên trong và bên ngoài. Sử dụng quan điểm Mác-xít và tư duy biện chứng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng sự kết hợp các yếu tố bên trong và bên ngoài, coi Việt Nam là một bộ phận của thế giới, phù hợp với xu thế lịch sử của thế giới. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phải “nghĩ lâu, nghĩ kỹ” (2) để đánh giá, nhận xét toàn diện. Trong cả yếu tố bên trong và bên ngoài, Hồ Chí Minh cảnh báo: “Căn bản, chú trọng tự lực về chính trị, quân sự, kinh tế, đối nội và ngoại giao là tự lực cánh sinh” 3). Sức mạnh dân tộc giữ vai trò quyết định, sức mạnh thời đại có vai trò phát huy. Vì vậy, yếu tố nội sinh cũng là nguồn lực, nguồn sức mạnh chủ yếu của quốc gia, luôn phải phát huy để bảo đảm độc lập tự chủ.

Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng cả nước trong điều kiện vô cùng khó khăn, trải qua các cuộc chiến tranh với thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đem lại thắng lợi to lớn cho dân tộc. Trong thời kỳ đổi mới, mở cửa và phát triển kinh tế, quan điểm giao thoa này của Đảng và Bác được thể hiện và thể hiện qua các nhiệm vụ và châm ngôn hành động khác nhau.

Quan điểm này đã được nêu rõ tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1991: “Trong điều kiện mới, việc học tập và vận dụng những bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của dân tộc lại càng cần thiết hơn. thời đại, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh dân tộc. Kinh tế, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và yếu tố hiện đại. Kết hợp phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc “(4);” Mở rộng hợp tác quốc tế, giành được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại “(5) (Đại hội lần thứ VIII);” Bảo vệ Tổ quốc là lực lượng tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, toàn hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân tộc. , sức mạnh thời đại, sức mạnh toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. phát huy hết nội lực, ra sức sử dụng ngoại lực kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tình hình mới ”(7) (Đại hội X).

Tại Hội nghị Tập Cận Bình, Đảng đã nhấn mạnh lại kinh nghiệm này: “Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế … Vừa phát huy nội lực, vừa tranh thủ sức mạnh bên ngoài, kết hợp sức mạnh truyền thống. yếu tố có yếu tố hiện đại ”(8). Dưới sự chỉ đạo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào đời sống quốc tế, chủ động, tích cực và có trách nhiệm tham gia giải quyết các vấn đề xã hội chung của cộng đồng quốc tế, tạo dựng được vị thế và hình ảnh mới đối với dân tộc Việt Nam.Tạo điều kiện cho đà phát triển mới.

Nhờ nỗ lực thu hút, kết hợp các nguồn lực bên trong và bên ngoài để phát triển, kinh tế – xã hội của đất nước tiếp tục phát triển, vị thế của Việt Nam trên thị trường được nâng cao chưa từng có. Quan hệ quốc tế, đối ngoại ngày càng phát triển theo chiều rộng và chiều sâu, đồng thời phát triển toàn diện trên các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh. Với một thái độ mới và sức mạnh chuyển mình, Việt Nam đã bước sang một trang mới với tiềm lực, uy tín, sức mạnh, niềm tin và hoài bão, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững trong tương lai gần.

Kết hợp với nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại

Các ý kiến ​​chỉ đạo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mười ba về sự kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại

Trong giai đoạn hiện nay, mục tiêu phát triển đất nước là “khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, hạnh phúc, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và ý chí, sức mạnh thời đại; phát huy toàn diện, đồng bộ đẩy mạnh chuyển đổi, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hòa bình vững chắc, môi trường ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XX trở thành nước phát triển theo định hướng chủ nghĩa xã hội ”(9). Trong các mục tiêu trên, có thể thấy, nội dung kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại vừa là mục tiêu, vừa là phương hướng hành động.

Nội dung “kết hợp sức mạnh đoàn kết dân tộc với sức mạnh thời đại” xuyên suốt chủ đề của hội nghị và được thể hiện trong tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu tổng thể của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong nội dung “thực hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 bổ sung “khơi dậy hoài bão trẻ hóa đất nước, ý chí tiến lên” và “tổng hợp sức mạnh thời đại” là “khơi dậy hoài bão của dân tộc. đoàn kết”. Đất nước phát triển thì ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được kết hợp với sức mạnh của thời đại … “. và tận dụng các nguồn lực bên ngoài, trong đó nguồn lực bên trong, đặc biệt là nguồn nhân lực là quan trọng nhất ”(10).

XEM THÊM:  Cơm chó là gì? Ý nghĩa thú vị của cụm từ ăn cơm chó? | Hidanz

Sự kết hợp giữa nội lực và ngoại lực, nội lực có vai trò quyết định, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là quan điểm chủ yếu, là nội dung chủ yếu của đường lối phát triển đất nước được Đảng ta tán thành. Sự thể hiện nhất quán quan điểm này trong chủ đề, mục tiêu, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của Đảng về xu thế thời đại và tầm quan trọng của việc nắm bắt xu thế chung và tận dụng các nguồn lực bên ngoài để phát triển. Đây có thể nói là một bước phát triển cao hơn, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn sau này.

Trong tương lai gần, khi đất nước hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, nhu cầu kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại sẽ tiếp tục đặt ra ngày càng cấp thiết. Trước tình hình mới, cần có những quan điểm, cách nhìn mới, đồng thời đặt ra những câu hỏi mới về sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, lấy đó làm cơ sở để xác định biện pháp, tận dụng lợi thế của môi trường mới để đáp ứng và vượt qua thử thách.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13

Liên kết các đổi mới trong nước với xu hướng thế giới, xác định vị trí phù hợp trong môi trường thế giới và thúc đẩy hợp tác quốc tế để khai thác và kết hợp các lực lượng của thế giới bên ngoài. Bên cạnh việc hỗ trợ các mục tiêu, nhiệm vụ hiện tại, trước hết phải hiểu và căn cứ vào những đặc điểm chính của đất nước mình trong giai đoạn hiện nay, những điểm đất nước cần tận dụng và những mặt cần tiếp tục phát triển. để vượt qua và phấn đấu.

Sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã có một địa vị và thế lực mới. Về sức mạnh cứng, GDP của Việt Nam đã tăng 42 lần sau 30 năm (từ 6,3 tỷ USD năm 1989 lên 266,5 tỷ USD năm 2019), và GDP bình quân đầu người tăng 28 lần. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Theo Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế Việt Nam đứng thứ 45 trên thế giới về GDP (11) và thứ 29 về GDP tính theo sức mua tương đương (807,82 tỷ USD năm 2019) (12). Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2018, 70% dân số Việt Nam hiện “an toàn về kinh tế”, với 13% thuộc tầng lớp trung lưu tiêu chuẩn thế giới (13). Về cơ cấu, tỷ trọng khu vực kinh tế công nghệ cao và dịch vụ sẽ tăng lên, trong khi khu vực nông nghiệp giảm. Đến năm 2015, Việt Nam đã hoàn thành việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ như xóa nghèo cùng cực, phổ cập giáo dục tiểu học, thúc đẩy bình đẳng giới và đang trong quá trình giảm tử vong mẹ và trẻ em, kiểm soát sốt rét, lao và đẩy lùi HIV. Tỷ lệ / AIDS (14).

Vì vậy, Việt Nam đang đứng giữa quy mô điện của hơn 200 quốc gia và khu vực trên thế giới, đứng trong top 30 về nhiều chỉ số, và dự kiến ​​từ nay đến năm 2030 sẽ tăng lên. Ngược lại, các chỉ số phát triển của Việt Nam không quá cao. Không giống như các cường quốc tầm trung, một số quốc gia có thể bắt kịp trong tương lai.

Về quyền lực mềm, Việt Nam được đánh giá là có hệ thống chính trị – xã hội ổn định, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Sự ổn định này cũng một phần nhờ sức hấp dẫn về kinh tế, thương mại và du lịch của Việt Nam với các đối tác. Một khía cạnh khác của sức mạnh mềm là, khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đã trở thành khu vực “trung tâm” trong chiến lược đối ngoại của nhiều nước, nên giá trị địa chiến lược của Việt Nam đã tăng lên so với trước đây. Trong những năm qua, Việt Nam đã trở thành đối tác quan trọng của nhiều quốc gia. Ví dụ, hiện nay Nga coi Việt Nam là cầu nối giữa ASEAN với ASEAN hay evfta, EU coi Việt Nam là trung tâm đầu tư ở Đông Nam Á,…

Về đối ngoại, Việt Nam đã mở rộng quan hệ với 189/193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc; làm sâu sắc và thực chất khuôn khổ quan hệ ổn định, bền vững với các nước, trong đó có 17 đối tác chiến lược và 13 đối tác toàn diện. Việt Nam đã thiết lập quan hệ thương mại với 224 đối tác và tham gia 16 hiệp định thương mại tự do, trong đó có hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, góp phần tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Đầu tư nước ngoài, tham gia vào quá trình xây dựng luật chơi và cơ cấu kinh tế khu vực và thế giới (15). Việt Nam đã trở thành trung tâm của mạng lưới các hiệp định thương mại tự do trong khu vực, là cầu nối giữa các nước ngoài khu vực với ASEAN, tạo động lực to lớn cho sự phát triển của đất nước.

Ngoài ra, Việt Nam còn có những lợi thế đặc thù khác về không gian chiến lược, vị trí địa lý, chiều dài bờ biển … và có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế hàng hải, thương mại, du lịch và dịch vụ. Nguồn sức mạnh văn hóa mạnh mẽ của Việt Nam cũng là nền tảng vững chắc để phát triển, nâng tầm vị thế và củng cố sức mạnh mềm của đất nước. Cho đến nay, Việt Nam đã có 39 danh hiệu được UNESCO ghi danh / công nhận trên các lĩnh vực như văn hóa, khoa học, giáo dục, thông tin …

Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh giá về sức mạnh toàn dân tộc: Nhiệm kỳ qua, với sự phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí, quyết tâm, với sự lãnh đạo, sáng tạo và cần cù lao động, đất nước đã đạt được. nhiều thành tựu quan trọng, đáng ghi nhận, lập nhiều thành tích xuất sắc; Phát triển đất nước nhanh và bền vững; củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, cả nước duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao (khoảng 6% / năm) (16), chất lượng tăng trưởng được cải thiện, kinh tế vĩ mô ổn định, đạt được kết quả quan trọng là ba đột phá chiến lược lớn. quan trọng nhất là đời sống của nhân dân đạt được những kết quả đáng kể trên các lĩnh vực. Nội lực của đất nước được nâng cao không chỉ nhờ nền kinh tế, xã hội phát triển vượt bậc trong những năm gần đây mà còn do cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo không ngừng quan tâm xây dựng, chỉnh đốn.

Tổng kết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mười ba Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận xét trên cơ sở nội lực và những thành tựu đã đạt được: “Sau 35 năm chỉnh đốn, định vị và thực lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, lòng tin của nhân dân ngày càng tăng. ngày, cho công cuộc xây dựng đất nước Đã tạo ra những tiền đề quan trọng. và phòng thủ ”(17).

Quan điểm về sức mạnh tạo nên kỷ nguyên của Đại hội 13

Tình hình quốc tế hiện nay có những thay đổi sâu sắc, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường an ninh và phát triển của nước ta, đồng thời mang đến những cơ hội và thách thức mới. Tuy nhiên, quốc gia này phải đối mặt với cơ hội bứt phá lớn hơn. Trước hết, xu thế chủ đạo của thế giới vẫn là xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển. “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đã tạo ra những đột phá trên nhiều lĩnh vực, mang lại cơ hội và thách thức cho các quốc gia và các dân tộc” (18).

Tuy nhiên, khác với trước đây, Đảng ta cho rằng trong thời gian diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13 và những năm tới, xu thế chung là hòa bình, hợp tác và phát triển còn nhiều trở ngại, khó khăn, thách thức. Thế giới và khu vực tiếp tục diễn ra nhiều biến động rất nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Cụ thể, về kinh tế quốc tế, suy thoái kinh tế thế giới, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra với những hình thức phức tạp, gay gắt hơn, rủi ro về môi trường kinh tế, chính trị, an ninh quốc tế tiếp tục gia tăng. . Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển, nhưng bị thách thức bởi sự cạnh tranh quyền lực lớn để giành ảnh hưởng và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Hội nghị đã xác định các vấn đề như cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại, cạnh tranh thị trường, tài nguyên, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao … Việc thu hút đầu tư nước ngoài giữa các nước ngày càng trở nên gay gắt đã tác động mạnh đến sản xuất và phân phối toàn cầu. chuỗi. Trong bối cảnh đó, các quốc gia đã điều chỉnh chiến lược phát triển và cách tiếp cận để thích ứng với tình hình mới.

XEM THÊM:  Công ty cổ phần ngoài nn là gì

Về quan hệ chính trị, tình hình thế giới tiếp tục thay đổi theo hướng đa cực, đa trung tâm; luật pháp quốc tế và các thể chế đa phương toàn cầu phải đối mặt với những thách thức to lớn. Các cường quốc vẫn hợp tác và thỏa hiệp, nhưng cuộc đấu tranh và ngăn chặn diễn ra gay gắt hơn. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cường quyền và chủ nghĩa thực dụng trong quan hệ nhà nước phù hợp với xu hướng chung là ưu tiên lợi ích quốc gia, cho dù đó là tôn trọng luật pháp quốc tế hay làm tổn thương các quốc gia khác.

Về môi trường an ninh, an toàn, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên bộ và trên biển, trong đó có Biển Hoa Đông vẫn diễn biến phức tạp. Các vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là an ninh mạng có tác động ngày càng mạnh mẽ, nhiều mặt, đe dọa sự ổn định và phát triển bền vững của Việt Nam, thế giới và khu vực, trong đó có nước ta.

Tham khảo: &quotDi biến động dân cư&quot là gì? &quotThu dung&quot là gì? | Báo Dân trí

Để vượt qua những khó khăn, thách thức nêu trên, Đảng tiếp tục coi trọng Tư tưởng Hồ Chí Minh, nỗ lực tìm biện pháp đưa Việt Nam phù hợp với xu thế thời đại, phát huy hết sức mạnh của người dân. Với sức mạnh của thời đại, chúng ta sẽ tiến hành toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đặt nền tảng để nước ta sớm đi vào cơ sở và sớm trở thành nước công nghiệp trong hướng hiện đại, tạo thế mạnh, đưa cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi mới.

Đồng thời, để nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, sức mạnh đoàn kết dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, giàu mạnh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, của toàn bộ hệ thống chính trị và văn hóa, con người Việt Nam. Hiệu quả tổng hợp của hợp tác quốc tế ”(19) và“ Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; tuân thủ ý chí độc lập, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tận dụng tốt nội lực và ngoại lực, trong đó nội lực, nhất là nhân lực là quan trọng nhất ”(20).

Phát huy kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để phát triển nội dung và giải pháp của đất nước

Nội dung chính của Nghị quyết Đại hội 13 về Kết hợp sức mạnh thời đại

Trước hết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định phương hướng phát triển đất nước, tiếp tục lấy bảo đảm lợi ích của đất nước và dân tộc làm mục tiêu cao nhất. Đây là bài học từ lịch sử tiếp tục được phát huy cho đến ngày nay. Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định nhiệm vụ chủ yếu của ngành đối ngoại trong giai đoạn tới là: “Trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của cộng đồng quốc tế, bảo đảm cao nhất. lợi ích của dân tộc, hợp pháp, bình đẳng và cùng có lợi ”(21). Vì vậy, lợi ích quốc gia hiện nay là giữ vững hòa bình, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao sức mạnh và vị thế quốc gia, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Dân tộc xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ hai, khái niệm lợi ích quốc gia đã được nêu rõ từ Đại hội Đảng lần thứ X năm 2011 và được tiếp tục nhắc lại tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, nhưng cần tập trung vào nội dung, bảo đảm sự phối hợp các lợi ích quốc gia và lợi ích quốc gia. Luật pháp quốc tế, có tính đến lợi ích của các đối tác, đảm bảo bình đẳng và cùng có lợi. Điều này không vì lợi ích quốc gia, mặc dù ảnh hưởng đến lợi ích, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các đối tác liên quan, nhà nước hẹp hòi, cực đoan hoặc bảo thủ. Hội nghị tuyên bố tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế trong hội nhập quốc tế và hợp tác phát triển, đồng thời khẳng định việc bảo vệ lợi ích quốc gia của Việt Nam trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đồng thời, quan điểm lợi ích quốc gia hài hòa với luật pháp quốc tế giúp giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhà nước với thế giới, dân tộc và thời đại. Tôn trọng luật pháp quốc tế thể hiện ở việc kiên quyết giải quyết hòa bình các tranh chấp phức tạp ở Biển Hoa Đông, kiên cường đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia. Điều này cũng phù hợp với xu thế chung là duy trì hòa bình, giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, tôn trọng luật pháp trên thế giới.

Thứ ba là tiếp tục tuân thủ đường lối ngoại giao là duy trì hòa bình trên cơ sở tiếp tục phát huy mối liên kết giữa một dân tộc hùng mạnh với các lực lượng thời đại, phối hợp vì lợi ích của đất nước và nhân dân thế giới. , Độc lập, Tự do và Hạnh phúc của Nhân dân: “Chủ động, hội nhập quốc tế đầy đủ, sâu rộng; Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế” (22). Việt Nam luôn thể hiện tinh thần hòa bình, hòa hợp, sẵn sàng đóng góp cùng cộng đồng quốc tế vì mục tiêu chung là duy trì môi trường, hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển, không vì sợ mất bản sắc dân tộc mà bỏ qua thời cuộc. khi nó còn mạnh. Quan điểm này phản ánh nguyện vọng và giá trị chung của cộng đồng quốc tế và là cơ sở để Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc tế.

Bốn là, tổng kết những bài học của lịch sử, Đảng ta đã xác lập phương hướng tự lực, tự cường, thời đại mới sẽ tiếp tục coi trọng hơn nữa tự lực tự cường. Sức mạnh dân tộc là yếu tố quyết định, sức mạnh thời đại là yếu tố thuận lợi bên ngoài, có vai trò quan trọng, tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả sức mạnh dân tộc. Trong tình hình mới hiện nay, những biến động kinh tế chính trị khó lường, định hướng tự lực cánh sinh này càng được nhấn mạnh. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra các biện pháp tăng cường xây dựng nội lực như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, cập nhật phương thức tăng trưởng, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện nhanh và bền vững. phát triển của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIII đã làm rõ những nhiệm vụ cụ thể của xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, như: độc lập xây dựng chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển kinh tế đất nước, phát triển thương mại, kinh tế đa phương hóa, đa dạng hóa, nâng cao khả năng chống chịu của kinh tế, hoàn thiện hệ thống quốc phòng.

Thứ năm, Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nâng cao yếu tố dân chủ, gắn vận mệnh dân tộc, đất nước với thời đại, kết hợp sức mạnh đoàn kết dân tộc với sức mạnh thời đại. . Nội dung bổ sung những nhân tố mới để xây dựng chủ nghĩa xã hội là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, củng cố ý chí phát triển đất nước, xây dựng đất nước giàu mạnh, hạnh phúc. Đồng thời, nghị quyết cũng nhấn mạnh đoàn kết là sức mạnh, dân chủ trong nội bộ phải là cốt lõi, dân chủ phải là kỷ luật, kỷ cương của đảng. Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo là tiền đề, nhân tố quan trọng để phát triển đất nước.

Các giải pháp gần đây nhằm tăng cường kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại

Tìm hiểu nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Trung Quốc về tăng cường “sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại” để phát triển đất nước trong tương lai và nêu một số ý kiến ​​từ quan điểm của ngoại giao. Các đề xuất cụ thể như sau:

XEM THÊM:  &quotSổ Mũi&quot trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Trước hết, chúng ta phải quán triệt sâu sắc chủ trương: “Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, đa phương, đa nguyên; tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng cải thiện vị thế quốc tế và Uy tín ”(23). Ngoài ra, trên cơ sở các nhiệm vụ đã được quy định trong các nghị quyết của Đại hội đồng, cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế và mức độ đối ngoại đa phương: “Tăng cường quan hệ song phương, nâng cao trình độ song phương. Ngoại giao đa phương. Tích cực tham gia và thúc đẩy sự tham gia của Việt Nam vào các cơ chế đa phương. Đặc biệt, các vấn đề và cơ chế quan trọng chiến lược như ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, hợp tác tiểu vùng sông Mekong, khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể , khả năng và điều kiện. ” hai mươi bốn).

Thứ hai, ngành đối ngoại cần tiếp tục phát huy vai trò “thế trận” tiên phong, tạo môi trường hòa bình, phát triển thuận lợi, nâng cao vị thế của đất nước. Các ngành Ngoại vụ cần tích cực phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, giàu sức sống, thích ứng với tình hình quốc tế luôn biến động, củng cố vững chắc môi trường quốc tế thuận lợi, thu hút tài nguyên, phục vụ phát triển, nâng cao vị thế quốc gia, bảo vệ lợi ích quốc gia. Đất nước từ sớm, xa xôi, đất nước không nguy hiểm. Yêu cầu Đảng ta đưa ra là: “Tình hình thế giới và trong nước có những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức cùng tồn tại, thách thức đan xen, vấn đề mới nhiều, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp. Công cuộc xây dựng đất nước và Tổ quốc sự nghiệp quốc phòng đòi hỏi toàn Đảng toàn dân phải tiếp tục củng cố, vững vàng tư duy mới. không ngừng nâng cao tiềm lực toàn diện của đất nước, bảo vệ vững chắc đất nước và thành quả, phát triển ”(25).

Thứ ba, trên cơ sở kế thừa truyền thống ngoại giao Việt Nam và tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, ngoại giao Việt Nam cần được hiện đại hóa cả về sức mạnh, nội dung và phương thức hoạt động. Trong đó, một trong những nguồn lực bên ngoài quan trọng được Đảng nhấn mạnh là “thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy đổi mới, tạo động lực mới cho phát triển nhanh, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và đất nước phát triển bền vững” (26 Tận dụng mạnh mẽ xu thế Công nghiệp 4.0 và thành tựu chuyển đổi số, ngoại giao Việt Nam cũng cần được hiện đại hóa, thể hiện ở nội dung, phương thức và cách thức quản lý ngoại giao trong tình hình mới. công nghệ thông tin, ngoại giao kỹ thuật số, ngoại giao mạng, ngoại giao hội nghị cấp cao … >Thứ tư, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra yêu cầu: “Nâng cao dũng khí, phẩm chất, năng lực, tác phong chuyên nghiệp, tinh thần đổi mới và chuẩn mực quốc tế của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại. Chủ động thích ứng với những thay đổi của tình hình” (27) . Từ đó, Đảng ta đưa ra biện pháp đối với con người: “đột phá cơ chế thu hút và trọng dụng nhân tài” (28). Trước nhiệm vụ hội nhập quốc tế, hội nghị đặt ra: “Tăng cường đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ hiểu biết sâu rộng về luật pháp quốc tế, thương mại và đầu tư quốc tế, có năng lực làm việc xã hội quốc tế trong môi trường quốc tế, tr hơn hết là trực tiếp tham gia hội nhập kinh tế quốc tế và các Cán bộ giải quyết tranh chấp quốc tế ”(29).

* * *

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy nội lực và kết hợp những điều kiện thuận lợi của ngoại lực là bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển lịch sử kể từ khi thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Bài học chiến lược này có ý nghĩa quyết định sự thành bại của quá trình xây dựng và phát triển đất nước và hội nhập quốc tế thành công. Do chú trọng thu hút, lồng ghép các nguồn lực bên trong và bên ngoài, kinh tế, xã hội của đất nước tiếp tục phát triển, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên chưa từng có, quan hệ đối ngoại phát triển toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu. Kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh. Trong bối cảnh và tình hình mới ngày càng phức tạp, việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại phải luôn linh hoạt, thích ứng với xu thế vận động của thế giới, nhưng điều quan trọng nhất là phải sử dụng mọi nguồn lực của nhân dân. – Tổng hợp các nguồn lực trong nước, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và lợi ích quốc gia, bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, kiên định con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. /.

Lưu ý:

1. Trên thế giới có nhiều quốc gia nhỏ, tuy năng lực ít ỏi nhưng đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật do sớm nhận biết và vận dụng tốt xu thế phát triển của thời đại. Singapore là một quốc gia điển hình. Từ một quốc đảo thuộc thế giới thứ ba, thiếu tài nguyên thiên nhiên và con người, Singapore đã thúc đẩy sự đoàn kết dân tộc của các dân tộc Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ. Phong trào giải phóng thuộc địa và tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc đã xây dựng nên quốc gia đầu tiên trên thế giới, đồng thời tận dụng lợi thế gần các tuyến giao thông đường biển quan trọng nhất và trở thành một thương cảng quan trọng. Tầm quan trọng của các khu vực và các nước phát triển chỉ ba thập kỷ sau khi độc lập.

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.326.

3. Bộ Ngoại giao: Bác He và Hoạt động ngoại giao – Một số kỷ niệm về Bác, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008, tr.3. 119.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.51, tr.114.

5. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.55, tr.313.

6. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.60, tr.114.

7. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.65, tr.140.

8. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Sđd, tr 66.

9. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.ii, tr 326.

10. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.i, tr.110-111.

Xem thêm: Nhà thơ Trần Tế Xương – Một nhân cách văn hóa – Báo Nam Định điện tử

11. Xem Ngân hàng Thế giới: “Tổng sản phẩm quốc nội năm 2019”, https: // datacatalog. Ngân hàng thế giới. org / dataset / gdp-rank.

12. Xem Ngân hàng Thế giới: “gdp, ppp (đô la quốc tế hiện tại) | dữ liệu,” 2019, https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.pp.cd?most_recent_value_desc=true.

13. Xem Ngân hàng Thế giới: “Tiếp tục giảm nghèo ở Việt Nam theo Báo cáo nhtg,” tháng 4 năm 2018, https://www.worldbank.org/vi/news/press-release/2018/04/05/vietnam – Tiếp tục giảm nghèo, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới.

14. Xem kim thanh: “Việt Nam đã đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ”, Bản tin điện tử Đài tiếng nói Việt Nam, tháng 9 năm 2015, https://vov.vn/xa-hoi/viet-nam-da-happy-tat-muc-tieu- phat-trien-thien-nien-ky-433466.vov.

15. Xem tại https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/quoc-phong-an-ninh-vi-nghoa1/-/2018/821527/doi-ngoi-viet-nam-2020-tu-tin-vung -buoc-tren-con-duong-phat-trien.aspx.

16. Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, tr. 20.

17. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.i, tr.107, 106.

18. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, tr.107, 106.

19. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.i, tr.110.

20. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.i, tr.110-111, 110.

21. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.i, tr.110-111, 110.

22. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, tr. 162.

23. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.i, tr.117-118.

24. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, tr. 162-163, 109, 110.

25. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, SĐT, t.i, tr 162-163, 109, 110.

26. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, SĐT, t.i, tr 162-163, 109, 110.

27. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, tr. 165, 110, 135-136.

28. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, tr. 165, 110, 135-136.

29. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, tr. 165, 110, 135-136.

Ts pham lan dung, Trưởng khoa Ngoại vụ

tcnn.vn

Tham khảo: Nước Rửa Chén trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Vậy là đến đây bài viết về Sức mạnh thời đại hiện nay là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button