HỎI ĐÁP

Ngân sách nhà nước: Các khoản địa phương đang thu gồm những gì?

– Nhóm 1: 100% thu ngân sách trung ương;

– Nhóm 2: Thu ngân sách địa phương 100%;

Bạn đang xem: Tcn khoản khác đt 100 là gì

– Nhóm 3: Thu chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Các khoản thu của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

Thu ngân sách trung ương và địa phương

Nhóm 1: 100% ngân sách trung ương đóng góp

Những số tiền này bao gồm tiền lãi đối với phí trả chậm theo Đạo luật quản lý thuế, bao gồm:

– Thuế GTGT thu được từ hàng hóa nhập khẩu;

– thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

– Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu, bao gồm cả thuế tiêu thụ đối với hàng hóa nhập khẩu mà doanh nghiệp nhập khẩu tiếp tục bán ra;

-Thuế môi trường đánh vào hàng hoá nhập khẩu;

– Tiền bản quyền, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, lợi nhuận, phí, tiền thuê mặt bằng, thuế, phí và các khoản thu nhập khác từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí được phân bổ cho nước sở tại;

– Các khoản tài trợ của chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức khác và cá nhân nước ngoài cho chính phủ Việt Nam;

– Phí đối với các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước ở trung ương thực hiện, không bao gồm phí được cấp có thẩm quyền trích lập chi phí hoạt động; phí do các tổ chức công lập trung ương và doanh nghiệp nhà nước ở trung ương thu đối với hoạt động dịch vụ, trừ phí theo quy định của pháp luật. khấu trừ.

Xem thêm: Sinh ngày 7/12 là cung gì – Giải mã bí ẩn về tình yêu và tính cách

Được trích các khoản chi không thuộc phạm vi thu ngân sách nhà nước được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật;

– Lệ phí do Cơ quan Nhà nước Trung ương thu, không bao gồm lệ phí môn bài quy định tại điểm g Điều 5 khoản 1 Thông tư 342 và lệ phí trước bạ quy định tại điểm h.

– Các khoản vi phạm hành chính, tiền phạt và các khoản tịch thu khác mà cơ quan nhà nước ở trung ương quyết định xử phạt và tịch thu theo quy định của pháp luật;

– Thu nhập từ bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với tài sản là đất, thu nhập từ biến động sử dụng đất của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, sự nghiệp công lập thu nhập từ chia cổ phần, tổ chức lại của trung ương Công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu 100% và các đơn vị, tổ chức do trung ương quản lý góp vốn;

XEM THÊM:  Nam 2001 la nam con gi mang gi

– Các cơ quan, đơn vị, tập thể ở trung ương được thành lập là tài sản thuộc sở hữu nhà nước, thu nhập sau khi trừ các khoản lệ phí theo quy định của pháp luật;

– Thu hồi vốn đầu tư vào các tổ chức kinh tế thuộc ngân sách trung ương (bao gồm cả gốc và lãi); trách nhiệm hữu hạn thu đối với công ty cổ phần do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở trung ương, và đầu tư của nhà nước bởi hơn hai người Cổ tức và lợi nhuận được chia bởi công ty. Lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp nhà nước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương làm đại diện chủ sở hữu sau khi trích lập;

– Phần nhận được từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, phần tài chính trung ương theo quy định của pháp luật;

Tham khảo: Tổng công ty là gì? Có mấy loại tổng công ty hiện nay

– Sở hữu quyền sử dụng các vùng biển thuộc quyền tài phán trung ương;

– Cán cân thanh toán lớn hơn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

-Thu nhập quỹ dự trữ tài chính trung tâm;

– Thu kết dư ngân sách trung ương;

– Thu chuyển ngân sách trung ương năm trước;

– Thu nhập khác theo yêu cầu của pháp luật, bao gồm cả thu nhập nộp vào ngân sách thấp hơn.

Nhóm 2: 100% ngân sách địa phương

Những số tiền này bao gồm tiền lãi đối với phí trả chậm theo Đạo luật quản lý thuế, bao gồm:

– Thuế tài nguyên, không bao gồm thuế tài nguyên từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí;

– Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

– Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

– Tiền sử dụng đất;

– Tiền thuê đất, thuê mặt nước, không bao gồm tiền thuê đất, thuê mặt nước để thăm dò, khai thác dầu khí;

– Cho thuê và bán nhà ở của tiểu bang;

– Phí cấp giấy phép;

– phí đăng ký;

– Thu nhập từ xổ số, bao gồm xổ số điện toán;

XEM THÊM:  Đồng Thảo My là ai? &quotThánh Nữ&quot xinh đẹp của Ghiền Mì Gõ | 35Express

– Ngân sách địa phương thu hồi vốn đầu tư vào tổ chức kinh tế theo quy định; chia cổ tức, chia lợi nhuận cho hai cổ đông trở lên của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện có vốn góp của Nhà nước. Lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện chủ sở hữu sau khi rút vốn;

– Thu nhập từ bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất, thu nhập từ chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và sự nghiệp công lập. thu nhập hoạt động từ các đơn vị sử dụng vốn ngân sách địa phương trước khi thực hiện, công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thuộc địa phương quản lý như chia tách, tái cơ cấu;

– Các khoản tài trợ trực tiếp cho địa phương bởi các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác và cá nhân nước ngoài;

– Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện, không bao gồm chi phí hoạt động được cấp có thẩm quyền khấu trừ; phí do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước địa phương thu đối với hoạt động dịch vụ, trừ các khoản chi phí sau này theo quy định của pháp luật .

Xem thêm: Sinh ngày 7/12 là cung gì – Giải mã bí ẩn về tình yêu và tính cách

Được trích các khoản chi không thuộc phạm vi thu ngân sách nhà nước được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật;

– Phí do các cơ quan chính quyền địa phương tính;

– Các khoản tiền phạt vi phạm hành chính, tiền phạt và các khoản tiền bị tịch thu hợp pháp khác sẽ do cơ quan nhà nước địa phương xác định;

– Thu nhập từ tài sản thuộc sở hữu nhà nước do cơ quan, đơn vị, tổ chức ở địa phương xác lập hợp pháp sau khi trừ các khoản lệ phí theo quy định của pháp luật;

– Phần ngân sách địa phương nhận tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật;

– Thu phí sử dụng khu vực biển trên các khu vực biển thuộc thẩm quyền của địa phương;

XEM THÊM:  Ma 7 ma 25 ma 99 là gì

– Thu nhập từ quỹ đất công và các lợi ích công cộng khác;

– Vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

– Thu từ quỹ dự trữ tài chính địa phương;

– Thu kết dư ngân sách địa phương;

– Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật, bao gồm cả kinh phí bảo vệ và phát triển ruộng lúa; nhà nước bồi thường thiệt hại trong quá trình quản lý, sử dụng đất; thu ngân sách cấp dưới.

Nhóm 3: Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và địa phương

Những số tiền này bao gồm tiền lãi đối với phí trả chậm theo Đạo luật quản lý thuế, bao gồm:

– Thuế GTGT, bao gồm cả thuế GTGT của nhà thầu phụ phát sinh từ hoạt động dịch vụ cung cấp dịch vụ thăm dò, khai thác dầu khí; không bao gồm thuế GTGT quy định tại điểm a và điểm đ Điều 3 (1) Thông tư 342;

p>

– Thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà thầu phụ phát sinh từ hoạt động dịch vụ cung cấp dịch vụ thăm dò và khai thác dầu khí (bao gồm cả thuế thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng vốn trong hoạt động dầu khí); loại trừ Điều 3 Thông tư 342 Doanh nghiệp thuế thu nhập theo quy định tại điểm đ khoản 1;

– thuế thu nhập cá nhân;

– thuế tiêu thụ, không bao gồm thuế tiêu thụ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư 342;

– Thuế bảo vệ môi trường, không bao gồm thuế bảo vệ môi trường quy định tại điểm d, Điều 3, Khoản 1, Thông tư 342.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu sản xuất trong nước được xác định theo sản lượng của các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường và tỷ trọng trong tổng sản lượng xăng dầu của cả nước. và tổng sản lượng dầu nhập khẩu. Bộ Ngân khố xác định tỷ lệ này hàng năm.

Thu ngân sách địa phương bao gồm: Thu ngân sách địa phương 100%; thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và địa phương; mục tiêu tăng thu để cân đối ngân sách quốc gia và bổ sung cho trung ương. Chuyển nguồn thu ngân sách địa phương năm trước chuyển sang.

Thu ngân sách trung ương bao gồm: thu ngân sách trung ương 100%, thu do ngân sách trung ương phân chia và tỷ lệ phần trăm (%) của ngân sách trung ương. ngân sách địa phương.

Tuần

Tham khảo: Chiến lược kinh doanh của samsung la gì

Vậy là đến đây bài viết về Ngân sách nhà nước: Các khoản địa phương đang thu gồm những gì? đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button