Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy wbet sbobet casino malaysia sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots qtech playtech like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/

HỎI ĐÁP

Tháng 2-1951: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng | Tạp chí Tuyên giáo

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành một nước độc lập, tự quyết định vận mệnh lịch sử của mình. Đảng ta đã từ một đảng hoạt động phi pháp trở thành một đảng cầm quyền. Tuy nhiên, ngay khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã phải đứng trước sự cấu kết giữa các thế lực đế quốc quốc tế và bọn phản động trong nước nhằm chống phá Đảng Cộng sản, tiêu diệt Việt Minh, lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chính quyền cách mạng. Vận mệnh của một quốc gia ngàn cân treo sợi tóc. Ngày 25-11-1945, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị về kháng chiến kiến ​​quốc, xác định: “Cách mạng Đông Dương lúc này vẫn là cách mạng giải phóng dân tộc. Cách mạng đang tiếp tục”. .Khẩu hiệu vẫn là “dân tộc trên hết”, “tổ quốc trên hết”… “Kẻ thù chính của chúng ta bây giờ là thực dân Pháp xâm lược, chúng ta phải tập hợp hỏa lực để chống lại chúng”. Trong thời gian tới, nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân cả nước là củng cố chế độ cách mạng, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân. Chỉ thị của Trung ương Đảng về kháng chiến lập nước và nhiều chỉ thị quan trọng khác gửi toàn đảng, toàn dân cả nước củng cố và bảo vệ chính quyền cách mạng. Nhờ có đường lối đúng đắn và nhiều quyết sách kịp thời, sáng tạo, dũng cảm, sáng suốt, Đảng đã cứu vãn được tình thế, giữ được chính quyền, tranh thủ từng giây phút hòa bình để tập trung sức mạnh, chuẩn bị chiến tranh. sức đề kháng lâu dài.

Thực dân Pháp âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa, phá bỏ hiệp ước, tiến hành khiêu khích quân sự, tấn công ta, sau đó chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn và xâm lược nước ta ngày 18-12-1946. Chính phủ ta đòi giải trừ quân bị và trao cho chúng quyền kiểm soát thủ đô Hà Nội.

Bạn đang xem: Tháng 2 năm 1951 là ngày gì

Từ ngày 18 đến 19-12-1946, tại Hà Đông Vạn Phúc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì đã họp khẩn cấp, quyết định chiến lược tiến hành cuộc kháng chiến chống Nhật cứu nước. Quy mô toàn quốc, vạch ra quan điểm cơ bản về đường lối kháng chiến.

Đêm 19-12-1946, với tinh thần quyết tử và niềm tin tất thắng, cả nước thực hiện lời kêu gọi kháng chiến của Hồ Chí Minh: “Thà hy sinh tất cả, chứ không chịu khuất nước, không chịu khuất phục”. nô lệ!” 1.

Từ Đại hội Đảng lần thứ nhất đến Đại hội Đảng lần thứ II, hơn 15 năm đã trôi qua, thế giới và bán đảo Đông Dương đã có nhiều đổi thay. Các cuộc cách mạng và kháng chiến của nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược và đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Thực tiễn phong phú của cách mạng đòi hỏi Đảng phải tổng kết, khẳng định và hoàn thiện đường lối. Từ năm 1930 đến năm 1951, Đảng Cộng sản Đông Dương là người tổ chức và lãnh đạo cách mạng ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Tình hình xã hội, kinh tế và chính trị khác nhau ở mỗi quốc gia. Các cuộc cách mạng và kháng chiến ở các nước cũng có những bước phát triển khác nhau. Tình hình đó đòi hỏi mỗi nước cần và có thể thành lập một chính đảng cách mạng theo chủ nghĩa Mác – Lênin, trực tiếp đảm nhận sứ mệnh lịch sử trước dân tộc mình, góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước. Nhân dân ba dân tộc ở bán đảo Đông Dương.

Đại hội lần thứ II của Đảng được triệu tập nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách đó.

Hội nghị kéo dài 19 ngày và được tổ chức tại xã Quảng Đông, huyện Kiến Hoa, tỉnh Xuân Quang. Trong phiên họp trù bị, Đại hội đã thảo luận, bổ sung dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư chuẩn bị cho đại hội, trong đó nêu rõ: “Đại hội của chúng ta là đại hội kháng chiến. Nhiệm vụ trọng tâm của đại hội chúng ta là phát huy thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam. Vì vậy, , các cuộc thảo luận nên tập trung vào hai vấn đề này.” Đại hội họp phiên công khai từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 2 năm 1951. Hơn 766.000 đảng viên đại diện cho 158 đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết đã tham dự đại hội. Đại diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Thái Lan đã tham dự cuộc họp.

Sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Trịnh Đức Thanh, hội nghị đã thảo luận về báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo cáo của đồng chí Trường Sa về cách mạng Việt Nam, báo cáo của đồng chí Lê Văn Dương về tổ chức đảng và điều lệ, báo cáo bổ sung. Mặt trận thống nhất quốc gia, Chính phủ dân chủ nhân dân, Quân đội nhân dân, Kinh tế và tài chính, Điều. Ngoài ra, còn có một số ý kiến ​​khác.

Báo cáo Chính trị tổng kết những chuyển biến của tình hình thế giới và trong nước nửa đầu thế kỷ 20, đồng thời hướng đến những triển vọng tươi sáng trong nửa thế kỷ tới. Về 20 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng, báo cáo khẳng định thắng lợi vĩ đại của cách mạng, đồng thời kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng và những kinh nghiệm, bài học rút ra trong phong trào cách mạng của Đảng. Thắng lợi của cách mạng và cuộc kháng chiến chống Nhật cứu nước đã chứng minh tính đúng đắn toàn diện của đường lối, chính sách của Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng là những người anh dũng chiến đấu, sẵn sàng cống hiến, được quần chúng hết sức tin tưởng, yêu mến… Tuy nhiên, chúng ta còn khuyết điểm về học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, những khuyết điểm như yếu kém về tư tưởng, cán bộ chưa vững cần sửa chữa, tổ chức và lề lối làm việc còn chủ quan, quan liêu, trật tự, hẹp hòi, lộ liễu. Để khắc phục những khuyết điểm nêu trên, đảng phải tìm mọi cách tiến hành giáo dục, phổ biến chủ nghĩa Mác – Lênin, nâng cao tư duy chính trị của đảng viên, tăng cường mối quan hệ giữa đảng với quần chúng, giữ vững mối liên hệ giữa đảng và quần chúng. tinh thần kỷ luật trong đảng. Tuân thủ nguyên tắc đảng viên, thực hiện thường xuyên, thực chất, dân chủ, ủng hộ phê bình và tự phê bình trong đảng, đoàn thể, báo chí và quần chúng. Kiểm tra cẩn thận.

Trên cơ sở phân tích cụ thể tình hình thế giới và trong nước, báo cáo chỉ rõ khẩu hiệu chính của nước ta là đánh đuổi thực dân Pháp, đánh đổ chủ nghĩa can thiệp của Mỹ, phấn đấu thực hiện thống nhất và độc lập hoàn toàn, giữ vững hòa bình thế giới.

Báo cáo phác thảo các nhiệm vụ chính trong nhiệm vụ mới của chúng tôi:

– Đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.

– Tổ chức Đảng Lao động Việt Nam.

Để thực hiện nhiệm vụ hàng đầu, chúng ta phải đẩy mạnh toàn diện việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, củng cố và phát triển mặt trận thống nhất dân tộc; phát huy tinh thần yêu nước, cổ động thi đua yêu nước, thực chất giảm tô, xoa dịu căm hờn, tịch thu ruộng đất của thực dân và Việt gian bần cố nông, bảo vệ cơ sở kinh tế tài chính của ta, tiến hành đấu tranh kinh tế chống địch, thực hiện thuế khóa công bằng hợp lý;

Tham khảo: Core Là Gì? Khái Niệm Core I3, I5, I7 Là Gì? So Sánh Sự Khác Nhau

Muốn làm được những nhiệm vụ trên phải có một đảng hoạt động công khai, một tổ chức thích ứng với tình hình thế giới và trong nước, lãnh đạo nhân dân cả nước kháng chiến thắng lợi. Đảng lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam. Nhiệm vụ hiện nay của Đảng là đoàn kết, lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi hoàn toàn công cuộc kháng chiến, lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện dân chủ mới, tạo điều kiện tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đảng Lao động Việt Nam phải là một đảng cách mạng vững mạnh, vững vàng, trong sạch và triệt để. “Trong thời kỳ này, lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc là một, Đảng Lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và của nhân dân lao động thì phải là đảng của dân tộc Việt Nam” 1.

Sau khi thảo luận Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội đã thông qua nghị quyết khẳng định đường lối đoàn kết toàn dân tộc, kháng chiến trường kỳ vì độc lập, dân chủ là hoàn toàn đúng đắn. điều kiện quốc gia của Việt Nam…

Báo cáo của đồng chí Trương Chính về cách mạng Việt Nam đề ra đường lối toàn bộ của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội. Việt Nam, Lào và Campuchia tuy cùng chung sống trên bán đảo Đông Dương, cùng chung lòng căm thù, có lịch sử đấu tranh cách mạng gắn bó chặt chẽ, nhưng tình hình mới đòi hỏi những vấn đề cách mạng của mỗi nước có khác nhau, nên đồng chí Trường Chinh chỉ nêu vấn đề cách mạng Việt Nam trước Đại hội. Các cuộc cách mạng Lào và Campuchia sẽ được đề cập trong một báo cáo riêng.

Báo cáo Bàn về Cách mạng Việt Nam phân tích những đặc điểm của xã hội Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám và trong kháng chiến chống thực dân Pháp, là một xã hội phát triển không đồng đều, một xã hội có ba tính chất. : Dân chủ nhân dân, nửa thuộc địa nửa phong kiến, cốt lõi của xã hội đó là các mâu thuẫn: mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với chủ nghĩa đế quốc xâm lược; mâu thuẫn giữa đa số với địa chủ phong kiến; mâu thuẫn giữa lao động và tư bản trong quốc gia. Trong đó, mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược là mâu thuẫn chủ yếu. Nó có hình thức chiến tranh khốc liệt. Vì vậy, mục tiêu chủ yếu của cách mạng Việt Nam là đế quốc và phong kiến. Kẻ thù trực tiếp cụ thể của cách mạng Việt Nam là đế quốc xâm lược (thực dân Pháp, can thiệp Mỹ) và bọn Việt gian bù nhìn phản quốc đại diện cho quyền lợi của đại địa chủ và thương phẩm của phong kiến ​​phản động và tư bản chủ nghĩa. Kẻ thù số một của cách mạng Việt Nam hiện nay là chủ nghĩa đế quốc. “Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là tiêu diệt đế quốc xâm lược, đánh đổ bọn ngụy quyền phản quốc, làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập, thống nhất; xóa bỏ di tích phong kiến, nửa phong kiến, để người cày có ruộng; phát triển dân chủ nhân dân, gieo mầm chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam…

Nhiệm vụ chống đế quốc có quan hệ mật thiết với nhiệm vụ chống phong kiến. Lúc này phải tập trung mọi lực lượng để tiến hành kháng chiến, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc… Nhiệm vụ chống phong kiến ​​phải tiến hành đồng thời với nhiệm vụ chống đế quốc, nhưng phải tiến hành trong có kế hoạch, từng bước, phải đoàn kết kháng chiến, vun đắp sức mạnh cách mạng, nhanh chóng đánh đổ chủ nghĩa đế quốc xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc [1] .

Phân tích thái độ của các tầng lớp trong xã hội Việt Nam đối với nhiệm vụ cách mạng, báo cáo xếp lực lượng cách mạng ở Việt Nam là giai cấp công nhân, nông dân và tiểu tư sản, sau đó là tư sản dân tộc. Ngoài ra, vẫn còn một số cá nhân yêu nước, tiến bộ (địa chủ) đứng trong hàng ngũ nhân dân. Các giai cấp này là nhân dân, còn công nhân và nông dân là nền tảng của nhân dân. Động lực[2] của cách mạng Việt Nam là nhân dân, trong đó chủ yếu là công nhân và nông dân. Giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam là giai cấp công nhân. Giai cấp nông dân là đồng minh trung thành nhất và mạnh mẽ nhất của giai cấp công nhân. Giai cấp tiểu tư sản là một đồng minh đáng tin cậy. Giai cấp tư sản dân tộc là một đồng minh có điều kiện.

Cuộc cách mạng do nhân dân lãnh đạo, do giai cấp công nhân lãnh đạo nhằm đánh đổ đế quốc, phong kiến ​​là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa. .

Toàn tập quan điểm của Lênin: cách mạng dân chủ tư sản ở một nước lạc hậu không thể chuyển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa nếu không trải qua nhiều bước quá độ và nhiều cấp độ khác nhau. Thời gian rất dài. Sự lâu dài này phụ thuộc vào sự thay đổi nhiệm vụ chiến lược của cách mạng, theo sự thay đổi hàng ngũ kẻ thù và đồng minh của giai cấp công nhân.

Báo cáo chỉ rõ: “Với sự tồn tại và củng cố của chính quyền dân chủ nhân dân, các giai đoạn của cách mạng sẽ tiến lên thuận lợi”1.

“Giai đoạn đầu bây giờ là bùng nổ cách mạng (kháng chiến) kéo dài. Giai đoạn tiếp theo có thể là quá trình cải cách ôn hòa và bạo động dưới sự lãnh đạo của chính quyền dân chủ nhân dân… Sau khi đánh thắng đế quốc xâm lược, chính quyền nhân dân sẽ có thể và phải thực hiện hàng loạt cải cách triệt để hay nói đúng hơn là hàng loạt cải cách cách mạng Nền tảng của công cuộc cải cách được nhân dân lao động nhiệt tình ủng hộ Nhiều chuyển biến tiếp tục diễn ra và được thực hiện dần dần dưới sự lãnh đạo của chính quyền nhân dân do Đảng đứng đầu giai cấp công nhân đã liên kết lại để tạo ra một kết quả quan trọng như cuộc cách mạng[3].

“Đánh đổ đế quốc xâm lược, xóa bỏ tàn tích phong kiến, nửa phong kiến ​​thì nền kinh tế đất nước mới phát triển mạnh. Hai nhân tố kinh tế tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa… sẽ cùng phát triển. Nhưng Việt Nam sẽ không trải qua thời kỳ phát triển hòa bình của chủ nghĩa tư bản, đúng hơn, nó phát triển trong sự đấu tranh giữa hai nhân tố trên, vì có chính quyền nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo nên nhân tố xã hội chủ nghĩa sẽ thắng nhân tố tư bản chủ nghĩa… Tóm lại, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta sẽ quanh co và lâu dài, chúng ta không thể nói về cải cách xã hội theo chủ nghĩa cấp tiến và xóa bỏ ngay hệ thống bóc lột con người”2.

Tham khảo: First name là gì last name nghĩa là gì? Tìm hiểu fulle name

Báo cáo nêu rõ mười hai chủ trương của đảng trong Cách mạng Dân tộc Dân chủ Nhân dân: (1) thúc đẩy hoàn toàn thắng lợi của cuộc Kháng chiến, loại bỏ chủ nghĩa đế quốc và tay sai, thực hiện nền độc lập hoàn toàn và thống nhất của nước Việt Nam; (2) từng bước thực hiện chính sách ruộng đất, xóa bỏ mọi hình thức bóc lột phong kiến, nửa phong kiến; (3) xây dựng, củng cố và phát triển nền dân chủ nhân dân về chính trị, kinh tế, văn hóa, chuẩn bị bước vào giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa; (4) củng cố mặt trận thống nhất dân tộc chống đế quốc xâm lược; (5) Xây dựng và phát triển quân đội nhân dân; (6) xây dựng chính sách dân tộc; (7) chính sách tôn giáo; (8) chính sách tạm chiếm đất đai; (9) chính sách đối ngoại; (10) chính sách đối ngoại; (11) 12) Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, dân chủ và độc lập dân tộc.

Báo cáo đã giới thiệu quan trọng về công tác xây dựng Đảng.

Đại hội quyết định đưa đảng ra hoạt động công khai với tên mới là Đảng Lao động Việt Nam, thông qua cương lĩnh, tuyên ngôn và điều lệ đảng mới.

Đề cương chính của Đảng Lao động Việt Nam gồm 3 chương: Chương 1 – Thế giới và Việt Nam; Chương 2 – Xã hội Việt Nam và Cách mạng Việt Nam; Chương 3 – Đường lối của Đảng Lao động Việt Nam.

Về cách mạng Việt Nam, Luận cương chỉ rõ: “(1) Hiện nay, cách mạng Việt Nam phải giải quyết mâu thuẫn giữa nền dân chủ nhân dân Việt Nam với các thế lực phản động, để chế độ đó phát triển mạnh mẽ và chuyển hướng lên chủ nghĩa xã hội.Những lực cản chủ yếu đối với sự phát triển của xã hội Việt Nam Thế lực phản động là chủ nghĩa đế quốc.Di chứng của chế độ phong kiến ​​cũng đã làm cho xã hội Việt Nam bị trì trệ.Vì vậy, cách mạng Việt Nam có hai mục tiêu.Mục tiêu chính hiện nay là chủ nghĩa đế quốc xâm lược.Lúc này, nó chủ yếu là đế quốc Pháp và chủ nghĩa can thiệp Mỹ, nay là thứ yếu. của dân tộc, xóa bỏ tàn tích của chế độ phong kiến, nửa phong kiến, làm cho nông dân có ruộng làm chủ, thực hiện dân chủ nhân dân, đặt nền móng cho chủ nghĩa xã hội, ba nhiệm vụ đó có quan hệ mật thiết với nhau, nhưng nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới là phải hoàn toàn giải phóng dân tộc, vì vậy, lúc này phải tập trung toàn lực kháng chiến, kiên quyết đánh bại quân xâm lược (3) Động lực của cách mạng Việt Nam lúc này là: công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị, tiểu tư sản trí thức và giai cấp tư sản dân tộc, ngoài ra họ còn là những sĩ phu (địa chủ) yêu nước, tiến bộ. Những giai cấp, Những giai cấp, những phần tử đó cấu thành nên nhân dân. Chỗ dựa của nhân dân là công, nông dân và những người lao động trí thức. Người lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân…(5) Cách mạng dân tộc dân chủ của nhân dân Việt Nam nhất định sẽ đưa Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội…

“Đây là con đường đấu tranh lâu dài, đại khái trải qua ba giai đoạn: giai đoạn thứ nhất, nhiệm vụ chủ yếu là hoàn thành giải phóng dân tộc; hoàn thành dân chủ nhân dân; giai đoạn thứ ba, nhiệm vụ chủ yếu là đặt nền móng vững chắc cho chủ nghĩa xã hội và tiến tới thực hiện chủ nghĩa xã hội.

Ba giai đoạn này không độc lập với nhau mà có quan hệ mật thiết với nhau. Nhưng mỗi khâu đều có nhiệm vụ trọng tâm, phải quán triệt và tập trung thực hiện “1.

Điều lệ đảng mới bao gồm mục đích và nguyên tắc, tổng cộng 13 chương và 71 điều. Điều lệ nêu rõ mục đích của đảng là phấn đấu “phát triển dân chủ nhân dân, tiến lên hệ thống xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện tự do, hạnh phúc của giai cấp công nhân, giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc thiểu số, các dân tộc thiểu số ở Việt Nam” 2. Lao động ở Việt Nam Đảng là chính đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Dựa trên chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng kiên định xây dựng một chính đảng vô sản kiểu mới. Điều lệ Đảng tiếp thu Đảng viên, nhiệm vụ học tập lý luận của Đảng viên, kỷ luật Đảng và chế độ dân chủ, động viên, giúp đỡ quần chúng Phê bình đưa ra những quy định nghiêm minh., Phê bình cán bộ, đảng viên.

Điều lệ mới được đại hội thông qua là một bước tiến mới trong công tác xây dựng Đảng. Đây là một trong những cơ sở củng cố lực lượng đoàn kết chiến đấu và đội tiên phong cách mạng của Đảng Lao động Việt Nam.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 19 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng, đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư.

Đây là lần đầu tiên ủy ban trung ương đảng được chính thức bầu tại một đại hội toàn quốc. Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội, hoạch định chủ trương, chính sách mới phù hợp với diễn biến của tình hình, biến nghị quyết của đại hội thành hiện thực và hiệu quả. đóng một vai trò. Kháng chiến để chiến thắng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng là sự kiện lịch sử trọng đại, qua đó đường lối chính trị, tư tưởng của Đảng ngày càng trưởng thành. Đảng hoạt động công khai với tên mới là Đảng Lao động Việt Nam, đóng vai trò quyết định đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi với đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đất nước. mở rộng. Mối quan hệ giữa đảng và nhân dân càng chặt chẽ bao nhiêu thì sự lãnh đạo của đảng đối với công cuộc kháng chiến càng tốt bấy nhiêu. Quyền lực của đảng được củng cố. Vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được gọi là Đại hội kháng chiến chống Nhật.

tg

Tham khảo: Thực tập sinh kế toán và bảng mô tả công việc chi tiết

Vậy là đến đây bài viết về Tháng 2-1951: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng | Tạp chí Tuyên giáo đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button