HỎI ĐÁP

Nhận thức về vũ khí công nghệ cao trong thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc

cnqp & amp; kt – Vũ khí công nghệ cao là một trong những nhân tố quan trọng trong thế trận bảo vệ Tổ quốc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng sức mạnh quân sự Việt Nam. Dân tộc, kiên định góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chiến tranh nhân dân là nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, được hình thành và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, được Đảng, cả nước và nhân dân ta phát huy mạnh mẽ trong chiến tranh giải phóng, bảo vệ Tổ quốc và trẻ hóa quốc gia. Đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa con người và vũ khí, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong một cuộc chiến tranh nhân dân liên hoàn, vững chắc. Mới đây, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 13 tiếp tục nhấn mạnh: “Củng cố và tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.” Chính quy, sắc bén, từng bước hiện đại hóa, tập hợp lực lượng đi thẳng hiện đại hóa, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại ”.

Theo Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019: “Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân là tổ chức, triển khai, triển khai lực lượng, tiềm lực quốc phòng trên toàn lãnh thổ dựa trên ý đồ chiến lược thống nhất, bảo đảm đối phó thành công mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch xâm phạm. độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, sẵn sàng phát động quân sự, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc ”. Xây dựng tiềm lực phòng thủ bao gồm: xây dựng tiềm lực chính trị; xây dựng tiềm lực kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệ và tiềm lực quân sự. Trong đó, tiềm lực quân sự bao gồm hai yếu tố cơ bản là nhân sự và vũ khí, trang bị. Vì vậy, vũ khí tổng hợp, nhất là vũ khí công nghệ cao là một bộ phận quan trọng của thế trận quốc phòng, cần được nghiên cứu, tổ chức, triển khai kết hợp với các yếu tố khác để tạo thành thế trận vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc. Chiến tranh nhân dân trong tình hình mới.

Ngoài ra, có thể thấy, ngay từ khi lãnh tụ cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đến việc xây dựng và nâng cao lực lượng bảo vệ Tổ quốc. Giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn đã chứng minh, trong chiến tranh nhân dân với nghệ thuật quân sự của Việt Nam, các loại vũ khí hiện có đã được nâng cấp cao với cách đánh tài tình, sáng tạo, lòng dũng cảm, ý chí quyết tâm cao. Kẻ thù phải sợ và buộc chúng phải đánh theo cách của chúng ta. Tuy nhiên, chiến tranh nhân dân không chỉ có vũ khí thông thường mà là sự kết hợp chặt chẽ của nhiều yếu tố, sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, vũ khí từ thô sơ đến hiện đại.

Bạn đang xem: Vu khi cong nghe cao la gi

XEM THÊM:  Tên tiếng Trung một số thắng cảnh và điểm du lịch ở Việt Nam - HSKCampus

Theo “Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam”, vũ khí công nghệ cao là vũ khí được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trên cơ sở thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, có bước tiến nhảy vọt về chất lượng và công nghệ tác chiến “. Thực tế, Từ những năm 1970, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã nổ ra trên thế giới, nhiều thành tựu mới đã đạt được về công nghệ thông tin, tự động hóa, vật liệu mới, sinh học, năng lượng mới, … Cuộc cách mạng này đã tác động mạnh mẽ đến quân đội. lĩnh vực.Nhiều người có hàm lượng trí tuệ, chất lượng cao Vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự mới có bước phát triển nhảy vọt về đặc điểm công nghệ chiến đấu, gọi là vũ khí công nghệ cao, ra đời Theo thống kê, cuộc chiến tranh đầu tiên sử dụng vũ khí công nghệ cao là cuộc Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 (chiếm 8%); Đó là chiến dịch “Cáo sa mạc” ở Iraq (12/1998), vũ khí công nghệ cao chiếm 50%; Chiến tranh Nam Tư (1999) là 75-80%; sau đó là Afghanistan Chiến tranh (2001) là 90%, Chiến tranh Iraq (2003) năm) là hơn 90%.

Vũ khí công nghệ cao là “vũ khí được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo có bước nhảy vọt về chất lượng và tính năng trên cơ sở thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại – Chiến tranh-Công nghệ”.

(Nguồn: Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam)

Vì vậy, trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhận thức đúng thực trạng, vai trò của vũ khí công nghệ cao trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của toàn dân. Trung tâm đầu tư và mua sắm mới kết hợp giữa nghiên cứu, chế tạo và sản xuất trong nước. Đến nay, đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo công nghệ, trang bị vũ khí mới. Trở lại câu hỏi nghiên cứu, vũ khí công nghệ cao có quan hệ biện chứng với các yếu tố khác trong thế trận quốc phòng để xây dựng tiềm lực quốc phòng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, công nghệ và quân sự. Từ những phân tích và nhận xét trên, để giải quyết mối quan hệ giữa vũ khí công nghệ cao trong tình hình bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Trước hết là tăng cường tuyên truyền về thực trạng, vai trò của vũ khí công nghệ cao trong bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh nhân dân.

Nâng cao nhận thức của quốc gia và quân đội về những ưu điểm và hạn chế của vũ khí công nghệ cao, đồng thời dự đoán sự phát triển của vũ khí công nghệ cao trong tương lai. Nâng cao nhận thức về khả năng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong việc tích hợp và ứng dụng kết quả của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào việc phát triển các thế hệ vũ khí công nghệ cao; tác động và ảnh hưởng của các loại vũ khí đó đối với các hình thức, phương pháp tác chiến và huấn luyện cho binh lính , đặc biệt là ứng phó, phòng, chống hiệu quả với vũ khí Công nghệ cao. Kết hợp với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, công khai quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, thay đổi hiểu biết của nhân dân về vũ khí công nghệ cao. Phản đối nhận thức và cách hiểu sai lầm của cả hai bên về vũ khí công nghệ cao, dù chúng cao hay thấp.

XEM THÊM:  Mô hình khách chủ client server là gì

Hai là, trong chiến tranh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và bảo vệ Tổ quốc, xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa vũ khí công nghệ cao với vũ khí thông thường và các yếu tố khác.

Đảng và nước ta luôn quan tâm đến công tác hiện đại hóa quân đội, trong đó có các binh chủng, các ngành, các binh chủng hiện đại hóa, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại. Vì vậy, nhiều loại vũ khí mới, hiện đại đã từng bước được trang bị cho quân đội. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, việc hiện đại hóa quân đội phải từng bước, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với ý nghĩa thực tiễn của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa, vũ khí dù hiện đại đến đâu vẫn phải do con người sử dụng, và con người vẫn là yếu tố quyết định. Vì vậy, trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân hiện đại phải quan tâm giải quyết đồng thời yếu tố bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế, tăng cường dự trữ cơ sở vật chất quốc phòng, ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ, xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh hiện đại. Việc cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị hiện có được kết hợp chặt chẽ với việc nghiên cứu, sản xuất, mua sắm trang bị hiện đại.

Tham khảo: Bảo hiểm y tế tiếng trung là gì

Vũ khí công nghệ cao là một bộ phận quan trọng của nền quốc phòng toàn dân, cần được nghiên cứu, tổ chức, triển khai kết hợp với các yếu tố khác để khởi đầu, đáp ứng vững chắc yêu cầu của chiến tranh nhân dân hiện đại.

Thứ ba, tổ chức, triển khai, triển khai vũ khí công nghệ cao phù hợp với điều kiện địa hình, địa bàn, địa bàn chiến lược.

Kết hợp chặt chẽ vũ khí công nghệ cao và vũ khí thông thường, tạo thế trận liên hoàn vững chắc, nhiều tầng, nhiều tầng, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân linh hoạt, hiệu quả. Thực hiện lối đánh đổi mới, linh hoạt của quân và dân. Phát huy, phát huy lợi thế của địa phương, khu vực và hình thành hiệp đồng; sử dụng có hiệu quả vũ khí hiện có để phòng, chống vũ khí công nghệ cao; triển khai, bố trí vũ khí công nghệ cao phù hợp để bảo vệ bộ đội; bố trí vũ khí trang bị phù hợp giúp hạn chế chức năng công nghệ cao của địch. vũ khí. Phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, địa phương, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về kết hợp xây dựng kinh tế với quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và kinh tế, tạo thế trận đấu tranh bảo vệ Tổ quốc liên tục, vững chắc và sâu rộng của nhân dân. ở tất cả các khu vực, khu vực và vị trí khu vực.

Bốn là, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, chiến sĩ, đẩy mạnh phát triển, sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang bị, kỹ thuật, nhất là vũ khí công nghệ cao.

XEM THÊM:  Nguồn vốn xã hội hóa là gì?

p>

Hiện đại hóa quân đội không chỉ đòi hỏi vũ khí hiện đại, mà còn cả con người hiện đại. Con người hiện đại ở đây là sự phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực, cả năng lực và chính trị liêm khiết, “cả nể, kính phục”. Đặc biệt trong chiến tranh hiện đại, người lính không chỉ cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng kiên định, lòng yêu nước, yêu nước mà còn phải được đào tạo bài bản, có kiến ​​thức, chuyên môn uyên bác, khả năng làm chủ vũ khí công nghệ cao. Nghĩa là muốn có vũ khí công nghệ cao thì trước hết phải có nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, chúng ta phải quan tâm, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ, góp phần phát triển, làm chủ và sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí công nghệ cao.

Thứ năm là học hỏi nghệ thuật quân sự và có kinh nghiệm phòng, chống vũ khí công nghệ cao trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, với sự ra đời của nhiều thế hệ vũ khí hiện đại, tình hình thế giới đã có nhiều thay đổi, tính toán của các cường quốc đã tác động mạnh đến chính sách quốc phòng của nhiều quốc gia. Vì vậy, đối phó với chiến tranh hiện đại là cuộc đấu tranh toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác. Vì vậy, cần tiếp tục học tập nghệ thuật quân sự Việt Nam, kinh nghiệm của các bậc tiền bối, bổ sung và phát triển đúng mức trong điều kiện lịch sử mới. Đặc biệt, cần nghiên cứu phát triển kỹ năng chiến đấu của các đơn vị trong quốc phòng, chiến tranh nhân dân, hiệp đồng quân đội trên bộ, trên biển, trên bộ, trên bộ và trên biển, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

ts. Sách giáo khoa *

Những. vu thi phuong dung **

__________________

Tài liệu tham khảo

Xem thêm: Bị nổi hạch ở cổ – những vấn đề cần ghi nhớ ngay | Medlatec

1. Bộ Quốc phòng, Quốc phòng Việt Nam 2019, Báo chí Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2019.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Báo chí Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2021.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 12, Báo chí Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2001.

4. nguyen nhu huyen, Title: Đặc điểm của loại hình chiến tranh mới – Việc Mỹ sử dụng vũ khí công nghệ cao trong những năm gần đây, Viện Chiến lược Quốc phòng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hà Nội, 2007.

5. Thiếu tướng, Tiến sĩ Daoxuanye Bao, Tạp chí Kinh tế và Công nghiệp Quốc phòng, Số 1/2021: Cấp độ mới trong nghiên cứu, thiết kế và chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật.

6. Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 2004.

* Viện Khoa học Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

** Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nanding

Tham khảo: Cây tuyết sơn phi hồng: Ý nghĩa, hình ảnh, cách trồng và chăm sóc

Vậy là đến đây bài viết về Nhận thức về vũ khí công nghệ cao trong thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button